چرا رسوا و بي آبرو شد ند؟

 

مصاحبه برخي از اعضاي هيأت مذاکره کننده ظاهراً با خبرنگاران طالبان با انتقادها و مسخره‌گي‌هاي تعدادي از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي مقابل شده است.

خبرنگار طالب با يک آماده گي و برنامه از پيش سنجيده شده و هدف مند تعدادي از شرکت کننده گان را به چالش کشيد و آنها را در انظار عمومي مسخره کرد.

اين خبرنگاران طالباني مي فهميدند که کي را مورد پرسش قرار بدهند و از آنها چه بپرسند؟

اين چالاکي ظاهراً خبرنگاران طالباني چلوصاف تعدادي از اعضاي هيأت مذاکره کننده را از آب بيرون کرد و به مردم و شبکه‌هاي اجتماعي نشان داد و فهماند که برخي از اعضاي اين هيأت، از معلومات لازم و سواد کافي برخوردار نيستند به همين منظور آنها رسوا شدند و عزت و آبروي شان زير سوال رفت.

با توجه به همين نکته در انتخاب هيأت مذاکره کننده از سوي حکومت و يا شوراي ملي مصالحه دقت و توجه لازم نشده است.

برخي از رهبران سياسي از نفوذ و زورشان استفاده کردند و به عوض معرفي شخصيت هاي با تجربه و آگاه و شناخته شده، فرزندان و دوستان شان را معرفي کردند.

درحالي که اين تعداد نه از حوادث مشابه در جهان و چگونگي مذاکره ميان گروه هاي دشمن اطلاع داشتند و نه از معلومات ديني و شرعي برخوردار بودند.

از سوي ديگر، ميان اعضاي هيأت مذاکره کننده هم آهنگي و هم نظري لازم وجود نداشت.

اختلاف ميان تيم ارگ و تيم سپيدار در مذاکرات به چشم مي خورد و هرکدام در تلاش اين بودند تا در ديد رسانه ها خودشان را برجسته نشان بدهند.

اگر هيأت مذاکره کننده روي ملاحظات سياسي و گروهي شکل نمي گرفت و ظرفيت هر يک از اعضاي هيأت مذاکره کننده مورد ارزيابي دقيق و درست قرار مي گرفت و ميان اعضا هم آهنگي لازم مي بود و پيشاپيش تصميم گرفته مي‌شد که به نماينده‌گي از هيأت با رسانه‌ها کدام اشخاص تماس مي گرفتند و به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ مي دادند، اين پراگنده‌گي و هذيان گويي اعضاي هيأت مذاکره مهار مي شد و آبرو ريزي صورت نمي گرفت.

به همين گونه برخي از خبرنگاراني که با هيأت مذاکره کننده به قطر رفته بودند، غير مسوولانه و غير مسلکي عمل کردند و آنها فراموش کردند که چگونه از فضاي پيش آمده استفاده لازم را به نفع منافع ملي و مردم افغانستان انجام دهند.

برخي از اين خبرنگاران با تملق وچاپلوسي وارد گفت و گو با نماينده گان طالبان مي شدند.

اگر خبرنگاري که با مسايل شرعي آشنا باشد و در برابر مردم و کشورش احساس مسووليت کند مي داند که از طالب چه بپرسد تا از بزرگ نمايي طالبان که کار شبکه هاي استخباراتي است جلوگيري شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید