پاکستان هنوزهم به فکر اشغال افغانستان است؟

 

در حالي که مذاکرات صلح ميان هيأت افغانستاني و نماينده‌گان طالبان در قطر آغاز شده است و اميد مي‌رود که اين نشست و ديدار بتواند صلح را در فضاي کشور رقم بزند و جنگ‌هاي چندين ساله و خشونت‌هاي غير انساني و اسلامي در کشور پايان يابد، اما برخي از شخصيت‌ها و حلقه‌ها در درون و بيرون کشور درتلاش اند که اين مذاکرات نتيجه مطلوب ندهد.

وزير پيشين وزارت دفاع پاکستان در يک توييت تحريک آميز، نوشته است: «قدرت از طالبان است و خدا با ما مي‌باشد، (الله‌واکبر)»

اين مقام پيشين پاکستاني هنوز هم به اين فکر است که امريکايي‌ها از افغانستان بيرون مي‌شوند و طالبان دوباره به قدرت مي‌رسند و امارت اسلامي شان را قايم مي‌سازند.

برخي از مقام‌ها و نهادهاي پاکستاني که از طالبان در همين چند سال به گونه‌ي ابزار استفاده کرده اندو به وسيله آن‌ها خون‌هاي زيادي را ريختانده اند و ويرانگري‌هاي بيشماري را انجام داده اند باز هم به اين تصور اند که طالبان به قدرت مي‌رسند و شبکه‌هاي استخبارات پاکستان دوباره زير نام تطبيق شريعت اسلامي و دفاع از امارت به اصطلاح اسلامي تمام دار و ندار افغانستان را نابود مي‌کنند و برنامه‌هاي عمق استراتيژيک شان را به همين بهانه‌ها يکي پي ديگر در کشور عملي مي‌سازند، افغانستاني‌هاي  آگاه را سر مي‌زنند و چشمه‌هاي اقتصادي را کور مي‌دارند و همه مواريث تاريخي و فرهنگي را که باقيمانده است آتش‌زده و نابود مي‌کنند و … و سر انجام يک افغانستان ضعيف را وابسته به پاکستان کرده و پس از اشغال به هيچ صاحب خرد اجازه سربلند کردن را نمي‌دهند.

اگر براي نظاميان پاکستاني زمينه فراهم شود، بدون شک همه‌ي اين برنامه‌ها را عملي مي‌کنند. ولي پاکستاني‌ها بايد بدانند که آن روزهاي سياه در افغانستان پايان يافته و مردم افغانستان و جهان خوب مي‌دانند که پاکستان از گروه‌هاي هراس افگن به منظور مقاصد شيطاني‌اش در منطقه سوء استفاده کرده و اسلامي خواهي و الله و اکبر گفتن مقام‌هاي پاکستاني جز فريب و دروغ چيز ديگري نيست.

با توجه به همين ملاحظات، جامعه جهاني وآن عده از کشورها ودولت‌هايي که مذاکرات ميان افغانستاني‌ها را حمايت و پشتيباني مي‌کنند بايد متوجه اين موضع‌گيري‌هاي تحريک آميز باشند و نگذارند نظاميان پاکستاني نتيجه مذاکرات را به سود خود شان رقم بزنند و هيأت مذاکره کننده نبايد به طالبان که تا اکنون از دايره مزدوري آن‌ها بيرون نشده اند، صلاحيت‌هاي بيش از حد بدهد.

مذاکرات بايد منتج به صلح دوامدار و پايه‌دار در کشور شود، نه اين که زير نام صلح، پاکستان دوباره افغانستان را اشغال کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید