بازار معامله نماينده گان با وزيران دوباره گرم مي شود!

قرار است در آينده نزديک هشت تن از نامزدوزيران حکومت جهت گرفتن رأي اعتماد به مجلس نماينده گان معرفي شوند.
ديروز تعدادي از نماينده گان از معامله برخي از آنها با وزيران اظهار نگراني کردند و گفتند که ممکن است بازهم نماينده گان به خاطر به دست آوردن پول و اهداف شخصي شان با وزيران، دست به معامله بزنند و معيار شايستگي و لياقت وزيران را در نظر نگيرند.
در گذشته نيز هنگام رأي اعتماد به وزيران، برخي از نماينده گان دست به معامله هاي شرمناک زدند که چگونگي معامله آنها از سوي خود نماينده گان رسانه يي شد.
حال به همين دليل است که مجلس نماينده گان يا قوه مقننه که يک رکن دولت است، در برابر مردم رنگ باخته و اعتبارش را به عنوان خانه ملت از دست داده است.
با کسب تجربه از گذشته ها، خلاف رفتاري برخي از نماينده گان با وزيران تنها هنگام رأي اعتماد خلاصه نمي شود، بل تعدادي از آنها همواره به دروازه وزيران مي روند و مي خواهند خواسته هاي شخصي شان را بر آنان تحميل کنند.
اگر وزير به خواست همين نماينده گان لبيک بگويد و اقوام و نزديکان شان را در وزارت خودش بگمارد و يا نماينده محترم را! در گرفتن قراردادها کمک کند، چنين وزير نه استجواب خواهد شد و نه استيضاح، در غير آن اگر وزير به خواست هاي غير قانوني کدام نماينده جواب رد بدهد در آن صورت نماينده گان ده ها اتهام را به وي وارد خواهند کرد و اين وزير بيچاره زير فشار جدي برخي نماينده گان قرار خواهد گرفت.
مسأله معامله و توزيع پول از سوي برخي از وزيران به تعدادي از نماينده گان هنگام گرفتن رأي اعتماد بسيار آفتابي است.
همين نماينده گان از همين راه هاي نامشروع به ثروت هاي کلان دست يافته اند و وکيلي که در آغاز وکلاتش چيزي در بساط نداشت امروز مالک چندين اپارتمان در داخل و بيرون کشور شده که همه را با معامله گري به دست آورده است.
در اين معاملات ننگين نه تنها که نماينده گان، بل برخي از وزيران هم مقصر دانسته مي شوند.
گفته مي شود همين پولي که وزير هنگام رأي اعتماد به نماينده گان مي دهند مجبور خواهند شد تا آن پول را از راه هاي نامشروع و غير قانوني و اختلاس و دزدي به دست آورد و آن را تلافي کند.
با توجه به اين گفته ها بايد ميکانيزمي هنگام رأي دهي نماينده گان به نامزد وزيران به وجود آيد تا جلو اين معاملات گرفته شود.
با نصيحت هاي اخلاقي اين مشکل حل نمي شود بايد وزيران و نماينده گان صادق و دلسوز به مردم، راه هاي معاملات نامشروع را مسدود کنند و صف شان را با قانون شکنان جدا سازند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید