اختلافات را دامن نزنيد!

 

در کشور ما افغانستان اقوام باهم برادر با فرهنگ ها و زبان هاي گوناگون زنده گي مي کنند.

اين اقوام سال ها در کنار يکديگر بود و باش داشتند و در ميان مردم عوام، مسايل زباني، قومي و سمتي اصلاً وجود ندارد. خانواده ها باهم رفت و آمد دارند و در غم و شادي يکديگر شان شريک مي باشند.

اما حدود يک قرن پيش برتري جويي قومي از سوي برخي زمامداران و حاکمان در کشور آغاز شد و به تدريج به سياست رسمي حکومت هاي آينده مبدل گرديد.

پس از آن برخي از گروه هاي فاشيستي نيز اختلافات قومي و زباني را در کشور دامن زدند.

پس از اشغال کابل به وسيله طالبان و حاکم شدن اين گروه در کشور، برتري جويي قومي به اوج خود رسيد و طالبان به عنوان يک گروه تک قومي، اقوام ديگر کشور را به ديده حقارت مي نگريستند و زبان فارسي را که زبان دفتري بود از نهادهاي دولتي حذف کردند.

پس از شکست طالبان و ايجاد اداره موقت، گروه هاي فاشيستي در سطح کشور فعال تر شدند و حتا برخي از فاشيست ها با دستور گرفتن از شبکه هاي جاسوسي، قصداً زهر اختلافات قومي و زباني را در ميان مردم پخش و از اين راه امرار معيشت مي کردند.

برخي از رهبران و مقامات بلندپايه براي بقا و نفع شخصي خود، فساد و جنايات شان را در عقب قوم گرايي پنهان مي کردند و دامنه‌ي گراف قوم گرايي به تدريج و با گذشت هر روز گسترش پيدا کرد و امروز آتش نفرت قومي در تمام سطوح جامه به ويژه نهادهاي دولتي شعله ور است و در عقب اين جنايت برخي از مقام ها و شخصيت هاي سياسي قرار دارند.

شبکه هاي جاسوسي کشورهاي خارجي نيز از اين ضعف استفاده مي کند و براي عملي ساختن اهداف شوم شان، برخي از گروه ها و شخصيت هاي مزدور را که کار شان دامن زدن اختلافات است، حمايت مالي و سياسي مي کنند.

امروز در شوراي ملي، نهادهاي حکومتي و حتا رسانه ها، صداي برتري جويي قومي بلند است و گاهي برخي به زشت ترين و رکيک ترين الفاظ به اقوام غير خودشان توهين و اهانت مي کنند.

در حالي که در همين چند روز مذاکرات صلح در جريان است، اما دست هاي آشکار و پنهان به کار افتيده اند تا به دامن زدن به اختلافات قومي، پروسه صلح را سبوتاژ کنند.

بنابر اين آن عده از گروه ها و شخصيت هايي که متعهد به منافع ملي اند، بايد فعال شوند و اين توطيه ها را خنثا بدارند و  دين شان را در برابر مردم مظلوم خود انجام دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید