براي حراست از اصل جمهوريت نياز به اجماع ملي است

 

طالبان وامریکا روی مواردی توافق کردند که اصل انتخابی بودن نظام در آن مسجل نیست وامریکایی ها خودرا ملزم به تداوم جمهوریت در افغانستان نمی بینند .سخت گیری طالبان در مذاکرات موجود نشان می دهد که طالبان سعی دارند از جمهوریت کشور را عبوردهند.

آن ها می خواهند که باردیگر امارت شان اعاده شودویاهم اداره مشابه انتصابی جای جمهوریت را احراز کند وبرای تبین این هدف شان انتقاد موجه یی را وارد می کنند .مثلاً از تقلب در انتخابات ورسوایی های ناشی از آن را دلیلی برای پایان جمهوریت می دانند.گرچه نظام ریاستی دلخواه مردم نیست ،قوم گرایی واستبداد رای در حکومت موجود مردم را به ستوح آورده است .فساد حاکم در دستگاه حکومت مردم را مأیوس کرده است، اما تداوم نظام انتخاباتی بالاخره مشکل قدرت وتوزیع آن حل می کند، اما نطام امارتی قدرت تقدس بخشیده استبداد را وجهه دینی می بخشد لذا برای حفظ حقوق شهروندی امارت نیاز نیست اصلاح جمهوریت باید در دستور کار باشد.

امریکایی های که امروز در کنار طالبان اند همین هابه ویژه زلمی خلیل زاد معمار نظام ریاستی موجود است .

لذا برای اصلاح ودفاع جمهوریت نیروهای سیاسی متحد شوند نیاز نیست این جبهه در داخل حکومت به وجود بیاید بل باید طالبان بدانند که مسأله نظام وارزش های حقوق بشری در برابر همه نیروهای سیاسی قرار دارد که اگر دولت کنونی با آن ها کنار بیاید جریان های سیاسی داخل در برابر آن ها قیام خواهد کرد.لذا انسجام نیروهای سیاسی به ویژه جریان های منصوب به مقاومت سبب نجات کشور از استبداد مطلقه طالبان خواهدشد.

طالبان دلچسپی دارند که نیروهای متفرق مقاومت را با سیاست تفرقه افگنانه بیشتر متفرق نموده با هرکدام به صورت جداگانه روی تقسیم کرسی ها معامله نمایند در حالی که خود محور اساسی قدرت را شکل دهند.

دراین اواخر شنیده می شود که برخی احزاب با اعزام نمایندهگان شان مذاکرات غیر رسمی را در دوحه آغاز کرده اند که به یقین آغاز بدبختی مردم خواهد بود .

بهتر است نیروهای منصوب به مقاومت متحدانه با سایر نیروها ودولت کنونی در میز مذاکره با طالبان جدل نمایند.

حکومت داکتر غنی نیز از برج عاج فرود آید و دفاع از اصل جمهوریت را تداوم قدرت خویش تلقی نکرده درکنار اردوگاه جمهوریت طوری قرار گیرد که اگر به عمر حکومت پایان داده شد جمهوریت باقی بماند که درآن صورت مردم افغانستان پیروز خواهندشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید