هنوزهم کميسيون انتخابات وابسته به ارگ است!

از زمان آغاز کار کميسيون انتخابات که کميشنران جديد آن از سوي رييس جمهور برگزيده شد، تا حال چند مرتبه از انحصار قدرت و تصاميم پنهاني در کميسيون انتخابات از سوي چند تن محدود از اعضاي اين کميسيون توسط برخي از کميشنران شکايت شده است.
حدود دو ماه پيش يکي از کميشنران به رسانه ها گفت که بسياري تصاميم مهم به صورت پنهاني از سوي رييس کميسيون اتخاذ و مشوره و نظر ديگران گرفته نمي شود.
روز گذشته يکي از کميشنران بازهم شکايت کرد که رييس کميسيون انتخابات همراه با چند تن ديگر از اعضاي کميسيون به صورت پنهاني با ارگ تماس دارند و از رياست جمهوري مشوره مي گيرند.
اين خبر ديروز در مجلس نماينده گان هم سروصدا ايجاد کرد و برخي از نماينده گان مردم، استقلال کميسيون انتخابات را زير سوال بردند و اين نهاد مهم را وابسته به رياست جمهوري تلقي کردند.
در قرارداد وسايل تخنيکي کميسيون انتخابات با يک شرکت بيروني هم شفافيت در نظر گرفته نشده است و برخي از کميشنران در مورد هم اعتراض کرده اند و گفته اند که از مسأله قرارداد اطلاع ندارند.
اين در حالي است که کميسيون هاي انتخاباتي با توجه به تقلب هاي گسترده، سازمان يافته و مهندسي شده در انتخابات گذشته رياست جمهوري، اعتبار شان را از دست داده و مردم، کميسيون انتخابات را به عنوان يک نهاد مستقل نمي پذيرند و آن را وابسته به رياست جمهوري و سازمان تقلب مي خواندند.
کميسيون هاي انتخاباتي بنابر توافق نامه سياسي بايد اعتبار شان را اعاده مي کرد و اصلاحات بسيار جدي در نظام انتخاباتي رونما مي شد.
اما تا اکنون نه تنها که در نظام انتخاباتي اصلاحات لازم به وجود نيامده و اعتبار کميسيون هاي انتخاباتي اعاده نشده، بل بي اعتباري نسبت به کميسيون ها افزوده شده است.
در حالي که نهادها و گروه هاي سياسي به اين کميسيون ها باور ندارند و آن را وابسته به يک حلقه خاص سياسي مي دانند، در ميان خود کميشنران نيز کشمکش هاي جريان دارد که بي اعتباري اين نهاد مهم را بيش از پيش کرده است.
حال با اين وضعيت اسفبار کميسيون انتخابات، چگونه انتخابات برگزار خواهد شد در حالي که اعتبار و حيثيت نهادهاي انتخاباتي تقرب به صفر کرده است.
ما باور داريم تا زماني که کميسيون هاي انتخاباتي از يک اعتبار ملي برخوردار نشوند و بيطرفي شان براي مردم به اثبات نرسد، نه انتخابات برگزار خواهد شد و اگر برگزار هم شود مردم در آن اشتراک نخواهند کرد.
پس لازم است که همين اکنون در مورد نهادهاي انتخاباتي به يک وفاق ملي برسيم و اين کميسيون ها مورد پذيرش مردم افغانستان قرار گيرند.
در غير آن شعار برگزاري انتخابات در آينده يک فريب بزرگ خواهد بود که رهبران حکومت وحدت ملي ظا هراً به آن اصرار مي ورزند و اذهان عامه را اغفال مي دارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید