بيوه‌هاي سربازان افغان مورد آزار جنسي قرار گرفته اند

جان ساپکو، بازرس دفتر ويژه‌ي امريکا براي بازسازي افغانستان يا سيگار به تازه‌گي گزارش داده که شماري از بيوه‌هاي سربازان افغان براي گرفتن حقوق تقاعدي همسران‌شان که در جنگ جان‌شان را از دست داده‌اند، از سوي برخي مقام‌ها مورد استفاده‌ي جنسي قرار گرفته‌اند.
اين گزارش نگران کننده سيگار حاوي فساد و بهره‌کشي فراگير در تمام سطوح نيروهاي امنيتي افغان بوده که تأثير ناگواري بر روحيه اين نيروها دارد.
سيگار در اين گزارش در مورد تأثير وجود فساد در ساختار امنيتي اين کشور بر نيروهاي افغان گفته است: فساد در سطوح بالا از سوي شماري از رهبران نيروهاي دفاعي و امنيتي افغان، فساد در سطح پايين را تقويت مي‌کند. همان‌طور که فرهنگ معافيت در سطح بالا آغاز شده، اين فرهنگ معافيت رفتار فساد آلود را در تمام نظام، عادي سازي مي‌کند.
در اين گزارش هم‌چنان آمده که گزارش‌هاي فساد گسترده، شامل دست داشتن در تجارت مواد مخدر، اخاذي، گرفتن مقام در بدل پول، رشوه، غصب زمين، فروش وسايط تأمين شده از سوي امريکا و ناتو حتا در برخي موارد به شورشيان بوده، اما تنها محدود به اين موارد نيست.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید