براي کابل بي‎آب، انديشه کنيد!

آب در همه زمانه ها براي زنده گي بشر اهميت خويش را داشته است. نظري به نقشه کشور هاي جهان نشان مي دهد که مدنيت ها و شهر ها در حواشي آب ها و دريا ها شکل گرفته اند؛ زيرا انسان ها براي کشت و زراعت و زنده ماندن خود و مواشي شان به اين ماده فوق حياتي نيازمندي جدي داشته و خواهند داشت.
به باور برخي از صاحب نظران و چاره انديشان بسيار ممکن است که آب در آينده سبب و عامل جنگ هاي بزرگي ميان کشور هاي جهان باشد که براي بشريت مي تواند بسيار مدهش تمام شود.
اما در چند سال اخير به اثر تغييرات در اقليم جهاني، نبود باران و برف در بسياري از نقاط جهان و استفاده بيش از حد و بي رويه آب هاي زير زميني، برخي از دريا هاي جهان خشکيده اند و سطح آب هاي زير زميني در جهان فروتر رفته است. کابل نيز يکي از اين شهر هايي است که گرفتار اين مشکل است. طي چهل سال اخير اين شهر به دلايل جنگ و عوامل ديگر، پر از نفوس شده است و با در نظرداشت آن استفاده از آب هاي زيرزميني بيشتر گرديده و سطح آب ها نيز پايين آمده است.
همچنان از ياد نبريم که نبود سيستم کاناليزاسيون در اين شهر شش ميليوني، آب هاي زيرزمنيي در معرض آلوده گي هاي شديدي قرار گرفته است و اين زمينه را براي مبتلا شدن کابليان به امراض گوناگوني فراهم مي سازد.
از اين است که دولت افغانستان بايد براي اين مسأله بسيار مهم و سازنده از همين اکنون انديشه کند و همه به ياد داشته باشند که تا ده سال ديگر ممکن است براي بدست آوردن آب هاي زيرزميني به حفر چاه هايي به عمق دو سه صد متر نياز خواهد بود.
امروز تقريباً بسياري از بزرگ شهر هاي کشور در معرض بي آبي شديدي قرار دارد و چنانچه ديده شده است در برخي از شهر ها مردم گرفتار مشکلات فراواني براي تهيه آب آشاميدني گرديده اند.
پايتخت بيش از هر شهري در معرض خطر بي آبي قرار دارد. از اين رو لازم است که دولت تدابيري با استفاده از درياهاي سالنگ و پنجشير براي شهروندان کابل هم آب آشاميدني تهيه کند و هم براي سرسبزي آن از آن بهره بگيرد.
به ياد داشته باشيم که انديشه براي امور آب شهر هاي ديگر نيز از عمده ترين وظايف دولت است ورنه تقلا براي دستيابي به آب در همه جا حاد شده و حتا سبب بروز بد امني و کشتار نيز شده مي تواند.
دولت بايد از همين اکنون دست به کار شود. ايجاد سيستم کاناليزاسيون در شهر و تهيه آب آشاميدني براي مردم مي تواند تا اندازه زيادي تهديد عليه آب هاي زير زميني را در کابل و ديگر شهر هاي افغانستان کاهش داده و به حداقل برساند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید