دفتر گروه طالبان در قطـر مسـدود مي‌شــود

گزارش‌ها مي‌رسانند که دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريکا تصميم گرفته‌است تا دفتر سياسي گروه طالبان در قطر بسته شود.
منابعي در افغانستان و امريکا به رسانه‌ها گفته‌اند که در اين مورد رييس جمهوري امريکا با محمد اشرف غني نيز صحبت کرده‌است.
به گفتة منابع، دونالد ترامپ فشارها را به خاطر بستن دفتر سياسي طالبان در قطر بالاي رييس جمهور غني وارد کرده، اما حکومت افغانستان تا به حال تصميمي در اين زمينه نگرفته‌است.
اما گفته مي‌شود که قرار است به زودي رييس جمهوري افغانستان در مورد بستن دفتر سياسي طالبان در قطر تصميم بگيرد.
دفتر سياسي گروه طالبان در زمان حامد کرزي به هدف پيگيري مذاکرات صلح با اين گروه ايجاد گرديد، اما تأثيرات ملموسي تا به حال در پي نداشته‌است.
در زمان ايجاد اين دفتر خوش‌بيني‌ها براي پيوستن گروه طالبان به صلح وجود داشت، اما نتيجه‌يي به دنبال نداشته و برخي از سياسيون در افغانستان نيز بارها به بي‌نتيجه‌بودن آن تأکيد کرده‌اند.
از سويي، اين گزارش در حالي‌ست که اخيراً رييس جمهوري امريکا در چارچوب راهبرد جديدش براي افغانستان بيش‌تر گزينة نظامي را براي سرکوب طالبان متمرکز ساخته‌است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید