ديده‌بان شفافيت: راهبرد جديد مبارزه با فساد اداري ناقص است

مسؤولان ديده‌بان شفافيت افغانستان مي‌گويند، راهبرد ملي مبارزه با فساد اداري که روزگذشته از سوي رياست جمهوري تصويب شد، ناقص است و پيشنهادات نهادهاي مدني در اين راهبرد گنجانيده نشده است.
سيد‌اکرام افضلي، رييس اجرايي ديده‌بان شفافيت افغانستان روزگذشته در يک نشست مشترک خبري با اتحادية حقوق دانان افغاستان، مؤسسة همآهنگ کنندة نهادهاي غير دولتي افغانستان، مؤسسة برابري براي صلح و دموکراسي و مؤسسة قانون عادلانه براي زنان در کابل مي‌گويد، حکومت ارادة جدي براي مبارزه با فساد اداري ندارد و مي‌خواهد که اين روند را به گونة سياسي مديريت مي‌کند.
به گفتة آقاي افضلي، حکومت در راهبرد ملي مبارزه با فساد اداري ايجاد ساختار اداري را که تضمين‌کنندة بي‌طرفي و غيرسياسي بودن آن در مبارزه با فساد اداري است، رعايت نکرده است.
رييس اجرايي ديده‌بان شفافيت افغانستان مي‌افزايد که در تدوين اين راهبرد، ديدگاه جامعة مدني در نظر گرفته نشده است.
آقاي افضلي تأکيد مي‌کند که راهبرد مبارزه با فساد اداري بايد بازنگري و مطالعه شود.
اما شاه‌حسين مرتضوي، سرپرست دفتر سخنگوي رياست جمهوري مي‌گويد، رييس اجرايي ديده‌بان شفافيت افغانستان و نماينده‌گان برخي از نهادهاي مدني ديگر در نشست‌هايي که براي تدوين اين راهبرد برگزار شده بود، حضور داشتند و بايد نقد نظرشان را ذکر مي‌کردند.
نهادهاي مدني پيش از اين نيز از عدم درج پيشنهادهاي‌شان در اين راهبرد انتقاد داشتند، اما رياست جمهوري در آن زمان اعلام کرده بود که اين راهبرد نهايي نيست و نهادهاي مدني مي‌توانند، پيشنهاد‌ها و انتقادهاي‌شان را پيش از زمان تصويب آن با آنان شريک سازند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید