افغانستان به سبب تغيير اقليم بسيار آسيب پذير است

مصطفي ظاهر رييس اداره محيط زيست افغانستان مي‌گويد با تغيير اقليم يخچال‌ها در ‌کشور در حال آب شدن است و اين وضعيت مي‌تواند براي افغانستان آسيب رساند.
اداره محيط زيست، افغانستان را از چهارده کشوري جهان مي‌داند که از ناحيه تغيير اقليم بسيار آسيب پذير مي‌باشند.
به گفتة اين اداره، افغانستان امسال گرم ترين ماه حمل را داشت و بررسي‌هاي آنان نشان مي‌دهد که اقليم در افغانستان در حال تغيير است و آسيب‌هاي زيادي را متوجه محيط زيست اين‌کشور کرده‌است.
مصطفي ظاهر رييس اين اداره که روزگذشته در مراسمي به مناسبت هفته جهاني تغيير اقليم در کابل سخن مي‌زد گفت: در يافته‌اند که يخچال‌هاي افغانستان در حال آب شدن است و بايد براي جلوگيري از وخيم شدن اين وضعيت دست به کار شد.
اداره محيط زيست افغانستان مي‌گويد که تغييرات اقليمي به منابع آب‌هاي سطحي و زير زميني، زراعت، جنگلات و علف‌چرها آسيب رسانده و صحت، معيشت و محصولات درين کشور را با خطر روبه‌رو ساخته‌است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید