وزارت هاي امور خارجه و مهاجرين و عودت کننده گان توجه کنند

آقای مدیر مسؤول روزنامه وزین آرمان ملی!
این نامه را به خاطری نوشتم که مقامات مسؤول دولت افغانستان از وضعیت بدی که بالای پناهجویان افغان در کشورهای دوست افغانستان تحمیل می شود آگاه شوند و امیدوارم با نشر آن مسؤولان محترم از خواب بیدار و رسالت خویش را در قبال شهروندان کشور که به طور پناهجو در کشورهای خارجی شب و روز را سپری می نمایند، ادا نمایند.
پولیس اتریش افغان ها را در تشناب های کثیف هفته ها، بدون غذا زندانی و جبراً آنها را وا دار به اخراج میسازد.
مهاجرت ازافغانستان به دیگر کشور ها تقریباً 60 سال سابقه دارد. این مهاجرت ها بنا بر شرایط و به قدرت رسیدن وخلع حکومت ها و رژیم ها در سه بخش و پنج مرحله نظر به اوضاع اقتصادی، سیاسی و امنیتی صورت می گیرد که به صورت فشرده از آن یاد آور می شویم تا حکومت وحدت ملی به داد افغان هایی که از مدت پنج سال به این سو کشور را ترک کرده اند، برسد .
مهاجرت های اقتصادی :
این نوع مهاجرت ها در سال های زمام داری بابای ملت که پادشاه جوان افغانستان بود بیشتر صورت میگرفت در آن زمان کشور تازه از جنگ های استقلال طلبی رهایی یافته بود وضع اقتصادی مردم به حدی ورشکسته بود که پدر خانواده نمی توانست پدر، مادر کهن سال وحتا خوا هر وبرادرش که با وی زنده گی مشترک داشتند را اعاشه و اباته کند یگانه راه پیدا کردن یک لقمه نان حلال، قبول مهاجرت بود که هزاران جوان کشور برای مردیکاری به کشور های عربی (خلیج) و یا نزدیکترین کشور که ایران است میرفتند، این جوانان با صد ها مشکلات و پرابلم های مرزی داخل این کشورها میشدند و چندین سال دور از زن ، اولاد ، پدر و مادر شان به غربت زند ه گی را سپری می نمودند تا مقدار پولی را تهیه کنند و برای زنده ماندن خانواده اش بفرستند این گونه مهاجرت ها تا هنوزاما به شکل بی پیشنه جریان دارد .
مهاجرت های سیاسی :
این نوع مهاجرت ها بنا بر تغییر رژیم ها در چهل سال پسین صورت گرفته و تا اکنون به شدت ادامه دارد. بعد ازآن که در سال 1352 حکومت شاهی توسط سردار محمد داوود خان خلع شد بیشترین مقامات درجه اول حکومت محمد ظاهر شاه یا به د ستور سردار محمد داوود خان و یا به صورت مخفی از ترس اینکه داوود خان آنها را زندانی نسازد راه مهاجرت را به سوی اروپا و امریکا در پیش گرفتند. گفتنیست این کتگوری مردم دیگر به کشور بر نگشتند، اما آنها با تمام خانواده های شان در هر کشوری که پناهده شدند به بسیار عزت و احترام از سوی آن کشورها به مثابه شهروند آن کشورها مورد قبول قرار گرفتند و تا امروز اگر زنده استند با عزت زنده گی دارند و اگر خود آنها فوت کرده فرزندان و خانواده های شان به عزت زنده گی می کنند که این نوع مهاجرت ها تا همین اکنون به قوتاش ادامه دارد ، همین که حکومت داکتر نجیب الله در سال 1371 سقوط به تعقیب آن حکومت استاد برهان الدین ربانی در سال 1375 سقوط کرد به همین گونه پس از ایجاد اداره موقت وبا سپری شدن حکومت 13 ساله حامد کرزی وهمچنان گذشت سه سال از حکومت وحدت ملی صد ها هزار افغان یا به صورت تنهایی و یا با خانواده های شان به سوی اروپا و امریکا فراری شدند چون این تعداد از افغان ها به نحوی با حکومت هایی که از آن نام برده شد وابستگی های سیاسی و کاری داشتند از ترس اینکه مبادا از سوی حکومت جدید مجازات و زندانی نگردند کشور را ترک کردند.
مهاجرت های امنیتی :
بعد از سال 1357که رژیم جمهوری سردار محمد داوود خان توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر نگون شد تمامی اعضای حکومت سر دار محمد داوود خان به کشور های ایران ، پاکستان ،اروپا و امریکا و سایر کشور های دور و نزدیک مهاجرت کردند این سلسله مهاجرت ها آهسته ، آهسته از آغاز جنگهای داخلی توسط مجاهدین شروع شد گرچه در اوایل حکومت حزب دموکرتیک خلق افغانستان سلسه مهاجرت ها کم بود، اما بعد ازتحول 6 جدی سال 1358 زمانی که رژیم حفیظ الله امین از بین رفت و حکومت جدید به رهبری ببرک کارمل روی کار آمد و عساکر اتحاد شوروی وقت داخل افغانستان شدند مهاجرت افغان ها به شکل سرسام آور آغاز شد.
همین امروز نظر به معلومات وزارت امور داخله در حال حاضر 21 گروه تروریستی از طریق خاک پاکستان در داخل افغانستان علیه ملت وکشور ما در جنگ قرار دارند ، پاکستانی ها بعد از آن که خونین ترین جنگ ها ی داخلی را علیه حکومت مجا هدین براه انداختند موج تازه یی از مهاجرت ها آغاز شد و تا همین اکنون فرار از کشور ادامه دارد به خصوص در 5 سال اخیر که طالبان و دیگر گروه های مسلح تروریستی را داخل افغانستان ساخته ، جنگ های خونینی ملت را به ماتم نشانده است، هزاران انسان اعم از کودکان ، زنان و کهن سا لان کشته و بیشترین شهروندان ما، کشور را تر ک کردند، برای بار چهار م مهاجرت ها آغاز شد این مهاجرت ها باز هم در همین کشور های که قبلاً از آن ها نام بردیم صورت گرفت که افغان ها مسکن گزین گردیده اند. این جنگ ها تا هنوزکه حکومت وحدت ملی به کار اش ادامه میدهد تحت عناوین مختلف پیشبرده میشود. مرحله آخری مهاجرت ها بعد از سقوط ولایت کندز آغاز شد که به یک بارهگی هزاران افغان با خانواده های شان از طریق خاک ایران و ترکیه به کشورهای اروپایی سرازیر شدند و تا اکنون به صد ها تن از جوانان و خانوداه ها ی آنها در هوای سرد و نا مناسب صربستان و یونان که شایستة یک انسان نیست در حالت مرگ قرار دارند. مرزهای اروپا به رو ی این کتگوری افغان بسته شد، کسانی که خود را با تمام این همه مشکلات به اروپا رسانیدند، اتحادیه اروپا با زیرپانمودن تمام قوانین قبول شده بین المللی بد ترین رویه را این بار در برابر مهاجرین افغان به اجرا آورده، به اخراج اجباری تعدادی از افغان هامتوسل شد.
دولت افغانستان نیز جانب کشورهای اروپایی را گرفت و از این مها جرین حمایت نکرد. وزیر امور مها جرین و عودت کننده گان و وزارت امور خارجه نه تنها کوچک ترین حرمت را به این کتگوری بازگشت داده شدهگان روا نداشته، بل موافقتنامه اخراج اجباری افغان ها را با کشور های اروپایی امضا کردند با این کار، حکومت در برابر پارلمان قرار گرفت که به بسیار بی رحمی این مهاجرین را اخراج می کنند از جمله اتریش بد ترین کشور های اتحادیه اروپا است که پولیس آن کشور متوسل به شکنجه افغان ها ، زندانی کردن در تشناب های کثیف، ندادن غذا به آنها و گرفتن قرار جبری از این مها جرین شده است. به تازه گی یک گروپ بیست نفری از اتریش و سویدن در هفته گذشته باز گشت داده شده اند. حکایت های تکان دهنده یی از نوع رفتار پولیس و مقامات در حکومت اتریش و سویدن کرده اند، حال از حکومت وحدت ملی ،وزارت امور خارجه و وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان می خواهیم تا از حقوق این کتگوری افغان ها باز خواست صورت گیرد که چرا با باز گشت داده شده گان چنین عمل از سوی پولیس اتریش و سایر کشور های اتحادیه اروپا صورت میگیرد. می خواهیم هر چه زودتربا مقامات این کشور ها و سازمان های بین المللی مرتبط به پناهجویان در تماس شده تا از چنین عمل غیر انسانی در آینده در برابر افغان ها جلو گیری صورت گیرد، برای تمامی افغان های که زنده گی و حتا زن و فرزند شان در حالت بی سرنوشتی قرار گرفتند ترحم کرده زمینه بازگشت این افغان ها را نزد زن و اولادشان مساعد سازد چون دیده میشود که اگر این وضع ادامه پیدا کند که یک افغان بدون زن و فرزندش ازکشور های اروپایی به جبر درتشناب های کثیف زندانی و به زور پولیس اخراج شود خانواده های شان، در حالت بی سر نوشتی قرار خواهند گرفت. حکومت وحدت ملی در این راستا اقدام جدی نموده، جوانانی که در هفته گذشته از سویدن و اتریش اخراج اجباری شده اند زن و فرزندان شان در آن کشورها بیسرنوشت مانده اند، چاره یی سنجش نموده نگذارد تا این افغان ها به خاطر گرفتن انتقام از این کشورها ، به صفوف داعش و یا سایر تروریستان بین المللی بپیوندند. دولت مکلف است که بخاطر نجات این کتگوری افغان ها چاره یی بسنجد و زمینه برگشت آبرو مندانه این کتگوری افغانها را که جدید اً از اتریش اخراج شده و خانواده های آنها در آن کشور ها باقی مانده است فراهم سازد .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید