آيا حکومت از داعش حمايت و عصبيت هاي قومي را دامن مي زند؟

ديروز برخي از اعضاي مجلس نماينده گان يک بار ديگر از حضور داعش در مناطق گوناگون کشور اظهار نگراني کردند و گفتند که داعش پروژه يي است که از سوي امريکا با تباني حکومت افغانستان راه اندازي شده و به پيش برده مي شود.
ظاهر قدير نماينده مردم ننگرهار گفت که فشار امريکا بالاي پاکستان به منظوري است که اين کشور از طالبان حمايت نکند و آنها را مجبور سازد که با داعشيان يکجا شوند.
اين نماينده گان تأکيد کردند که سنگرهاي داعشيان بسيار آگاهانه کوبيده نمي شوند و پروژه داعش براي افغانستان بسيار خطرناک است و بايد جلو اين توطيه گرفته شود.
به همين گونه در مجلس ديروز نماينده گان به حکومت اتهام وارد گرديد که قصداً مسايل قومي و زباني را دامن مي زند.
مسأله حضور داعش در افغانستان، کشورهاي همسايه و به ويژه ايران و روسيه را نيز جداً نگران کرده است و اين کشورها به همين بهانه طالبان را حمايت مي کنند تا در برابر داعش بجنگند و ناتو را بدنام کند.
به گزارش روزنامه تايمز روسيه ماهانه دونيم ميليون دالر به طالبان کمک مي کند.
با توجه به اين موضع گيري ها، بايد حکومت وحدت ملي از برابر اين اتهامات به ساده گي نگذرد و قناعت اعضاي مجلس نماينده گان و ديگر منتقدان خودش را حاصل کند و ثابت سازد که با پروژه داعش سازي سروکار ندارد.
حکومت افغانستان بايد در همين رابطه با کشورهاي چون فدراتيف روسيه و ايران داخل تماس شود و دلايل اين کشورها را از نزديک بشنود و به آنها رسيده گي نمايد.
اگر حکومت اين اتهامات را ناديده بگيرد واضح است که اعتبار سياسي آن شديداً کاهش خواهد يافت و همه به اين باور مي شوند که حکومت با تباني شبکه هاي استخباراتي برخي از کشورها در پروژه داعش دست دارد و با اين حال افغانستان به ميدان بسيار خطرناک جنگ ميان قدرت هاي بزرگ به سوريه ديگر تبديل و همه دارو ندار ما از ميان برود.
از سوي ديگر اتهام دامن زدن حکومت به مسايل قومي و زباني نه تنها که از سوي برخي از اعضاي مجلس نماينده گان مطرح شده، بل بسياري از نهادهاي سياسي و آگاهان نيز همواره ادعا کرده اند که در داخل حکومت حلقات فاشيستي وجود دارد که کار، تلاش و وظيفه شان دامن زدن به عصبيت هاي قومي است و اين عصبيت ها سبب شده تا هراس افکنان از داخل نظام حمايت شوند.
در دو روز گذشته در برخي از گردهمايي ها در ولايت هرات، به حکومت اتهام وارد شد که روي ملاحظات قومي، هراس افکنان در برخي از ولسوالي هاي هرات به ويژه شيندند حمايت و مهاجران ناشناس در حومه شهر هرات جابه جا مي شوند که از اين مراکز، هراس افکنان امنيت شهر هرات را تهديد مي دارند و زماني که شکايت هم شود از سوي حکومت مرکزي اين هراس افکنان به گونه هاي مختلف حمايت
مي شوند.
ما باور داريم که اگر حکومت به اين چالش ها رسيده گي نکند و خودش را «به کوچه حسن چپ» بزند دير يا زود شعله هاي جنگ هاي نيابتي و عصبيت هاي قومي همه کشور را فرا خواهد گرفت و خاموش ساختن اين آتش مهيب از کنترول و توان حکومت و حامي آن امريکا دور خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید