یک خانم در جاده عمومی کلوله پشته کودک اش را به دنیا آورد

با گذشت زمان آهسته آهسته درد و رنج شهروندان شهر کابل بخاطر بندش راه ها به یک معضله ملی و فراگیر تبدیل شده است، این مصیبت همه را زمینگیر کرده است.
کار به جای رسیده که هر کس و نا کس، هر مسؤول و غیر مسؤول و هر با مغز و بی مغز زمانی که از یک گوشه ای شهر به گوشه دیگر شهر عبور و مرور می کنند بدون این که احساس از ضجه و ناله ی مردم را با خود داشته باشند توسط تفنگداران خویش ساعت ها راه عبور و مرور مردم مظلوم را مسدود می نمایند هر روز بخاطر سعادت یک آقا صد ها هزار انسان با درد و غم گرفتار می شوند.
این در حالی است که جاده مقابل نماینده گی سازمان ملل در افغانستان که در این ساحه قرار دارد از چندی به این سو مسدود شده و سبب افزایش راه بندی در این جاده شده است و این سبب شد تا یک خانم دیروز در جاده عمومی کلوله پشته کودک را به دنیا آورد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید