وليعهد عربستان سعودي: از سعودي يک کشور اسلامي ميانه رو خواهم ساخت

محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي مي گويد که مي خواهد کشورش را به يک کشور اسلامي معتدل و ميانه رو تبديل کند.
شهزاده محمد، اين سخنان را در جريان يک کنفرانس اقتصادي در رياض، پايتخت اين کشور اظهار داشته است.
وي اضافه کرد: ما مي خواهيم که به وضعيت سابقه برگرديم، يک دولت اسلامي ميانه رو و معتدل که براي اسلام، مذاهب ديگر و جهان آزاد مي باشد.
وي گفته است نمي خواهد که نسل هاي آيندة خود را با تندروي از بين ببرد و هرچه زودتر، تندروي را در کشور خود از بين خواهيم برد.
وي گفته است: «سعودي قبل از 1979 چنين بود؛ ما مي‌خواهيم که اکنون دوباره به همان وضعيت برگرديم.»
به گفتة وي اسلام، دين ميانه رو است و در آن، به مذاهب ديگر نيز جا داده شده است.
قابل ذکر است که اين اظهارات يک مقام بلند پاية کشور شديداً مذهبي، بسيار مهم مي باشد.
تا کنون عالمان دين و گروه هاي تند رو در سعودي و ديگر کشورهاي عربي، اجازة همچو اظهارات را نمي دادند؛ اما از زماني‌که محمد بن سلمان به حيث وليعهد سعودي انتخاب شده است، دست به بعضي اصلاحات زده است.
وي براي اولين بار، به زنان سعودي اجازة راننده‌گي داده و همچنان در شمالغرب سعودي منطقة آزاد تجارتي را نيز اعلام کرده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید