ترافيک سنگين در کوتل خيرخانه مردم را به ستوه آورده است

ترافيک سنگين در جاده کابل- پروان و کوتل خيرخانه، مردم را به ستوه آورده است.
به گزارش خبرنگار آرمان ملي، در همين چند روز ترافيک سنگين در جاده کابل- پروان به ويژه کوتل خيرخانه بنابر عوامل گوناگون همه مسافران وعابرين را به ستوه آورده است و اين سبب شده که مردم ساعت ها انتظار بکشند تا به مقصدشان برسند.
کم عرض بودن جاده کوتل خيرخانه سال ها است که براي مسافران مشکل ايجاد کرده است ولي تااکنون براي حل اين معضل اقدام جدي از سوي شهرداري کابل انجام نشده است.
گرچه شهرداري کابل و ناحيه هفدهم آن از برنامه هاي توسعه يي در کوتل خيرخانه سخن زده اند ولي تا اکنون هيچ نشانه‌اي از اين برنامه ها ديده نمي شود و مردم از حکومت وحدت ملي انتقاد مي کنند که چرا در فکر حل اين مشکل نيست؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید