اعلامية مطبوعاتي نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌يي افغانستان در درون سازمان رسانه‌

گزارش پژوهشي که در دفتر «ني» حمايت کنندة رسانه‌هاي آزاد افغانستان تهيه شده است، نشان مي‌دهد که حقوق و امتيازات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌يي در اين کشور از سوي مالکان رسانه‌ها نقض مي شود.
بر بنياد اين گزارش پژوهشي؛ هيچ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌يي حقوق شان را مطابق مقررة طرز تأسيس و فعاليت رسانه‎هاي همه‌گاني خصوصي به‌طور کامل دريافت نمي کنند.
اين گزارش به اساس داده‌ها، گزارش‌هاي ديده‌بان رسانه‌ها، شکايت هاي کتبي خبرنگاران و کارمندان رسانه‌يي از آغاز سال 1381 الي ماه عقرب 1396 و همچنان به اساس نظرسنجي ها تهيه شده است.
در اين گزارش تحليلي-پژوهشي به مسايل مربوط به حقوق و امتيازات خبرنگاران در درون سازمان هاي رسانه‌يي مورد ارزيابي قرار گرفته و نحوة کار و عقد قرارداد ها ميان رسانه ها و خبرنگاران – کارمندان رسانه‌يي به بررسي و ارزيابي قرار گرفته شده است.
نبستن قراردادها، نپرداختن معاش به وقت معين، نداشتن حقوق بازنشسته‌گي، نداشتن رخصتي هاي قانوني، انفکاک غير مؤجه، مداخلة مديران و صاحبان رسانه ها در مسايل کار مسلکي و چندين نقض صريح مقررة طرز تأسيس و فعاليت رسانه‌هاي همه‌گاني خصوصي از موارد درشت اين گزارش است که به آن پرداخته شده است.
اين گزارش؛ همچنان درصدي خبرنگاران و کارمندان رسانه‌يي را که حقوق ماهوار شان به وقت و زمان معين پرداخت نمي شود، خبرنگاراني‌که از رخصتي هاي قانوني شان استفاده کرده نمي توانند و يا به قرارداد هاي کاري شان دست‌رسي ندارند؛ مشخص مي‌نمايد.
دفتر ني حمايت کنندة رسانه‌هاي آزاد افغانستان نقض حقوق قانوني خبرنگاران و کارمندان رسانه‌يي را به زيان صنعت رسانه‌يي در کشور دانسته از مالکان و مديران رسانه‌هاي کشور مي خواهد تا به اين مشکل جدي و اساسي خبرنگاران و کارمندان رسانه‌يي رسيده‌گي نموده و از آسيب رسيدن بيش‌تر به آزادي بيان جلوگيري نمايند.
دولت نيز مکلف است تا با تطبيق مقررة طرز تأسيس و فعاليت رسانه‌هاي همه‌گاني خصوصي و قانون کار از تداوم اين وضعيت ناگوار رسانه‌هاي کشور را حمايت کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید