پاکستاني‌ها نمي‌خواهند رهبران طالبان به قتل برسند

اسلام‌آباد به زودي‌ها به خواست‌ها مبني بر اقدام عليه طالبان تن نخواهد داد و همچنان مخالف استراتيژي جنگي امريکا است.
اخيراً ريکس تيلرسون، وزير خارجة امريکا در سفرش به پاکستان فهرست بيش از 70 تن از سران طالبان و شبکة حقاني را به اسلام‌آباد سپرده تا عليه آنان اقدام شود.
منابعي در داخل حکومت پاکستان به رسانه‌هاي محلي آن کشور گفته‌اند که اسلام‌آباد هنوز باور دارد که اقدامات نظامي تلاش‌ها براي صلح در افغانستان را مختل مي‌کند.
يک منبع در حکومت پاکستان به روزنامة پاکستاني ديلي تايمز گفته‌است که کشتن رهبران طالبان يک کار نادرست است، زيرا با کشتن آنان مذاکرات صلح با طالبان ناممکن است.
منبع گفته‌است که پاکستان تا هنوز مخالف استراتيژي جنگي ايالات متحدة امريکا عليه هراس‌افگنان در افغانستان است.
اما آگاهان در گذشته همواره باور داشته‌اند که پاکستان نمي‌خواهد عليه هراس‌افگنان اقدامي کند و همچنان از آنان به استفادة ابزاري‌اش در افغانستان ادامه خواهد داد.
از سويي هم، اکنون حکومت‌هاي افغانستان و ايالات متحدة امريکا از حمايت پاکستان و رابطه‌اش با هراس‌افگنان متيقن هستند و به همين دليل امريکا به اقدامات پاکستان عليه آنان پافشاري دارد.
اين اظهارات پس از آن مطرح مي‌شود که امريکا نيز با تمرکز بر گزينة نظامي عليه طالبان، در ماه‌هاي اخير پرتاب بمب‌‌هايش را عليه هراس‌افگنان در افغانستان به گونة کم‌پيشينه افزايش داده‌است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید