«ترامب سعودي» بيش از حد سرعت گرفته است

بن سلمان، عربستان جديد مي سازد، اما بنياد هايي که 1400 سال عمر کرده اند، بن سلمان را ديوانه خواهند کرد.
روزنامه امريکايي «واشنگتن پست» طي يادداشتي به قلم «ديويد ايگناتيوس» در اين خصوص نوشت که وليعهد عربستان يک بازي قدرت بسيار خطرناک را به راه انداخته است.
در مقدمة اين گزارش اين‌گونه نوشته شده است: «محمد بن سلمان» وليعهد عربستان مي گويد که در حال سرکوب فساد است اما بازداشت هاي فراگير وزيران کابينه و شهزاده هاي ارشد سعودي در شنبه شب از نظر بسياري از ناظران متحير عرب، همچون يک تحکيم قدرت جسورانه اما مخاطره آميز بوده است.
طبق اين گزارش، محمد بن سلمان که به عنوان يک حاکم سرسخت 32 ساله معروف است، در تلاش جديد خود براي به دست گرفتن کنترول سياسي و تغييرات در قوانين راننده‌گي در عربستان، با موانعي از سوي برجسته ترين تجار سعودي و برخي شخصيت هاي سياسي مواجه شده است.
آن‌طور که شبکة العربيه گزارش کرده است، بازداشت هاي اخير شامل گرفتاري 11 شهزاده، چهار وزير و چندين نفر ديگر مي شود.
يکي از مديران تجاري عربستان سعودي در خصوص اقدامات اخير وليعهد عربستان مي گويد: «او در حال خلق يک عربستان سعودي جديد است».
وي ادامه داد که کمپاين ضدفساد با ديگر اقدامات تهاجمي و جنجالي همچون حکم سلطنتي همراه است که به زنان اجازه راننده‌گي مي دهد و محدوديت هايي را براي پوليس ديني به وجود مي آورد.
اين تاجر سعودي تصريح کرد: «اين بسيار خطرناک است» زيرا محمد بن سلمان در حال حاضر شهزاده هاي ارشد و رهبران ديني عربستان را در به صورت همزمان به چالش کشيده است.
مديران اجرايي که به شدت حامي اقدامات محمد بن سلمان هستند نگرانند که وي يکباره وارد نبردهاي زيادي شود.
در فهرست بازداشت شده‌گان مي توان شهزاده «متعب بن عبدالله» پسر پادشاه قبلي و رييس گارد ملي عربستان که يک منبع قدرت قبيله اي محسوب مي شود را ديد.
اين مدير اجرايي سعودي ادامه داد: «گارد ملي، بخشي از توازن در ميان خاندان سلطنتي است. وي (محمد بن سلمان) اين توازن را برهم زده است».
واشنگتن پست در ادامه گزارش خود نوشت، ظاهراً محمد بن سلمان عمداً در حال برچيدن نظام حکومتي سلطنتي در عربستان است.
نويسنده اين گزارش اين گونه تحليل کرد، محمد بن سلمان به دنبال آن است که در ميان جوانان سعودي به فرد محبوب تبديل شود. چندين نسل است که فساد، عربستان سعودي را ضعيف کرده است و گنجينة خاندان سلطنتي را تهي کرده است و مانع نوسازي هايي شده است که محمد بن سلمان به دنبال آن است.
طبق اين گزارش، محمد بن سلمان شرط بندي کرده است که مي تواند جوانان سعودي که تشنة يک پادشاهي جديد هستند را عليه شهزاده هاي مسن تر بسيج کند.
طبق اين گزارش، محمد بن سلمان در حال حاضر، چرخه مديريتي پادشاه قبلي عربستان را در هم شکسته است و علاوه بر شهزاده متعب، شهزاده «ترکي بن عبدالله» يکي ديگر از پسران برجسته و فرماندار سابق استان رياض را بازداشت کرده است.
اين گزارش سپس با اشاره به تمامي اين موارد نوشت که اين اقدامات اخير وليعهد عربستان به مثابه اقدامات رژيم هاي استبدادي مي باشد. محمد بن سلمان با حمايت مستحکم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا و چرخه داخلي وي جسورتر شده است. ديدار ماه گذشته «جرد کوشنر» مشاور ارشد و داماد ترامپ از رياض اتفاقي نبود. آن دو نفر تا چندين شب تا حدود ساعت 04:00 صبح براي يکديگر داستان تعريف مي کردند و راهبردهايي را طرح ريزي مي کردند.
واشنگتن پست در پايان نوشت، محمد بن سلمان احتمالاً از اين خشنود مي شود که به عنوان ترامپ سعودي توصيف شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید