حکومت خواسته‌هاي برحق غوريان را بشنود

در چند روز گذشته باشنده گان ولايت غور در اعتراض به بي توجهي حکومت در ساخت و ساز جاده هاي آن ولايت و نبود برق، دست به گردهمايي و راهپيمايي در غور و کابل زدند.

اين اعتراض کننده گان هوشدار دادند که اگر حکومت کار ساخت و ساز جاده عمومي کابل- هرات و جاده هاي ولايت غور را آغاز نکند و مشکل نبود برق را حل نسازد، خيمه هاي تحصن را در کابل بر پا مي دارند و به اعتراضات مدني شان ادامه مي دهند.

آن‌ها ادعا دارند که در ولايت غور حتا ده کيلومتر سرک پخته وجود ندارد.

به باور ما اين خواست باشنده گان غور برحق است و بايد حکومت به خواست آن ها رسيده‌گي نمايد.

 پس از ايجاد اداره موقت که افغانستان در محراق توجه جامعه جهاني قرار گرفت، تصميم بر اين بود که تمام ولايت هاي افغانستان بازسازي و نوسازي شود.

اما متأسفانه موضوع توسعه وبازسازي ولايت ها متوازن نبود و برخي از حلقات در درون حکومت که در اطراف رؤساي جمهور قرار داشتند و دارند بيشتر ديد قومي نسبت به توسعه و بازسازي ولايت هاي کشور داشتند.

زماني رسانه هاي کانادا افشا کردند که بيشتر مساعدت هاي آن کشور حدود نود درصد در قندهار هزينه شده و به همين گونه در برخي از مناطقي که جنگ جريان داشت و امکان بازسازي هم نمي رفت، مساعدت هاي جامعه جهاني را اختصاص دادند که بيشتر اين پول ها حيف و ميل گرديد.

يکي از نماينده گان مردم در کابل زماني به آرمان ملي گفت که قرار بود جادة عمومي کابل – پروان به زودترين فرصت توسعه پيدا کند ولي همين حلقات مغرض در درون حکومت اجازه توسعة اين جادة مهم و مزدحم را نمي دادند و تا حال هم بنابر همان ملاحظاتي که داشتند و دارند پروژة توسعه بزرگ راه کابل- پروان بطي پيش مي رود و در برابر آن همواره سنگ اندازي مي شود و موانع ايجاد مي گردد.

اين بي توجهي حکومت مرکزي نسبت به ولايت غور سبب شد که حوصلة باشنده‌گان اين خطه به سر آيد و دست به اعتراض و راهپيمايي بزنند.

در حالي که در کار زارهاي انتخابات رياست جمهوري، کانديداها وعده ها و شعارهايي در پيوند به بازسازي و رفاه اجتماعي مردم را سر مي دادند و آن ها را دلگرم مي‌ساختند، ولي پس از اين که به قدرت رسيدند همة آن وعده‌ها را فراموش کردند و در دايرة همان ملاحظات قومي و سياسي گير ماندند.

با توجه به اين ملاحظات، حکومت بايد به توسعة متوازن در کشور وفادار باشد و خواسته هاي مردم محروم را بشنود و جداً به آن رسيده‌گي کند.

در غير آن دامنة بي باوري ها نسبت به حکومت بيشتر خواهد شد و پايه هاي لرزان حکومت سقوط خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید