نامه سرگشاده عنوانى  وزارت محترم تحصيلات عالى ج.ا.ا

 

آقاي وزير! ما در جال دانشگاه‌هاي خصوصي گيرمانده‌ايم

حدود بيشتر از دو دهه اخير، يکي از دستآورد هاي بزرگ حکومت هاى وقت، توسعة آموزش عالي و ايجاد دانشگاه ها و مؤسسات تحصيلات عالي خصوصى در کشور بوده است که درين ميان به ده ها دانشگاه و مؤسسات تحصيلات عالى با اخذ مجوز از وزارت محترم تحصيلات عالى ج.ا.ا در سراسر کشور افتتاح و به فعاليت آغاز نمود که در نتيجه هزاران تن از جوانان اعم از طبقه ذکور و اناث در آن مصروف فراگيرى تحصيلات عالى مي باشند.

اما در کنار اين پروسه نظارت دانشگاه ها و مؤسسات تحصيلات عالى خصوصى از جانب وزارت محترم تحصيلات عالى طوري که بايد باشد، صورت نمي گيرد. ما دانشجويان فارغ شده از يکى از دانشگاه هاى خصوصى در شهر کابل، در جريان چهار سال صرف دو بار هيأت را از وزارت تحصيلات عالى در دانشگاه خويش با چشم سر ديديم، يکبار هنگام اخذ امتحان کانکور و بار ديگر در ساحه سبز دانشگاه که گفته مي شد هيأت از وزارت تحصيلات عالى به دانشگاه آمده است و بس.

در جريان اين چهار سال حد اقل يکبار کسى داخل صنف نشد تا بگويد که ما از وزارت تحصيلات عالى آمده ايم، دانشجويان دراين دانشگاه اگر مشکل و يا پيشنهادى دارند به نماينده گى از وزارت تحصيلات عالى ما به ايشان گوش خواهيم داد.

به هر صورت، درين نامه صرف به يکى از مشکلات جدى که خود با آن روبه رو هستم و مانند من به ده ها دانشجو فارغ شده از دانشگاه ها و مؤسسات تحصيلات عالى خصوصى دست و پنجه نرم مي کنند، را با شما شريک مي سازم تا باشد راه حل مناسب براى اين مشکل از جانب شما مدنظر گرفته شود و در نهايت هدايات لازم را به اداره دانشگاه ها و مؤسسات تحصيلات عالى خصوصى در سطح کشور صادر بفرماييد.

در دانشگاه ها و مؤسسات تحصيلات عالى خصوصى دانشجو تا زمانى به اداره دانشگاه/مؤسسه معتبر، و يا تا زمانى به دانشجو پرداخته مي شود که فيس مي دهد، به مجردي که سلسلة دادن فيس به دانشگاه/مؤسسه قطع و دانشجو فارغ گرديد دانشجو انگشت ششم محسوب گرديده و اداره دانشگاه/مؤسسه کمتر به مشکل دانشجو رسيده‌گى مى نمايد و تا حد که با دانشجوي فارغ شده اصلاً کسى نمى پردازد.

دانشگاه خصوصى که ما از آن فارغ گرديده ايم يکى/دو دوره قبل از ما نيز دانشجو فارغ داده اند، اما تا به حال به هيچ کسى ترانسکرپت نمرات و يا هم سند فراغت از جانب دانشگاه که تأييد شده از جانب وزارت محترم تحصيلات عالى باشد، داده نشده است و اينک ما فارغ شده گان دور سوم دانشگاه مذکور مي باشيم که در پى اسناد تحصيلى خويش گاه در يک شعبه و گاه در شعبه ديگر دانشگاه سرگردان هستيم و هيچ کسى مسؤوليت نمى گيرد و زمان مشخصى را براى ما نمي گويند که چه زمانى اداره دانشگاه تمامى مراحل ضرورى را تکميل و اسناد دانشجويان فارغ شده را به وزارت تحصيلات عالى تسليم خواهند نمود تا به تعقيب آن توزيع ديپلوم/ترانسکرپت نمرات دانشجويان فارغ شدة آغاز که بعداً اسناد مذکور از جانب وزارت محترم تأييد گردد.

من خود در يکى از ادارات دولتى ايفاى وظيفه مى نمايم و در اين چهار سال در کنار اين که کارمند دولت بوده ام با صدها مشکلات و دادن فيس هنگفت (حدود سى هزار افغانى در يک سمستر) تحصيلاتم را به اتمام رسانيدم و فعلاً اشد ضرورت به اسناد تحصيلى ام دارم. در کنار من اکثريت همصنفانم نيز به همين مشکل در ادارات خويش مواجه اند و کسانى هم هستند که تازه در ادارات دولتى و يا شخصى زمينة کار به ايشان فراهم گرديده است، اما به دليل نداشتن اسناد تحصيلى نمي توانند اشغال وظيفه نمايند.

به اين وسيله از وزارت محترم تحصيلات عالى ج.ا.ا صميمانه تقاضامنديم تا هدايات مشخصى را در اين مورد به تمامى دانشگاه ها و مؤسسات تحصيلات عالى خصوصى صادر نمايند و ايشان را مکلف سازند تا دانشجوياني که فارغ مي شوند، بعد از فراغت و دفاع مونوگراف شان در خلال يک ماه تمامى اسناد مورد نياز را به وزارت تحصيلات عالى رسماً بسپارند تا دانشجويان فارغ شده بتوانند از مزاياى اسناد دست داشتة خويش در زمينه دريافت کار و يا هم ادامه کار خويش در ادارات استفاده نمايند.

در اين مورد طرحى را نيز خدمت وزارت محترم تحصيلات عالى پيشکش مى نماييم که اگر مورد قبول آن وزارت گردد بدون شک دانشگاه ها مجبور خواهند شد تا خود نتايج را به زودترين فرصت آماده و سعى نمايند هرچه زودتر نتايج دانشجويان فارغ شدة خويش را تسليم وزارت تحصيلات عالى نموده و طى مراحل نمايند.

طرح طوريست که وزارت تحصيلات عالى به تمامى دانشگاه ها ومؤسسات تحصيلات عالى خصوصى هدايت دهند تا فيس يک يا دو سمستر اخير دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات تحصيلات عالى خصوصى در حساب بانکى مشخص در يکى از بانک هاى دولتى از جانب دانشجويان افزود گردد و دانشگاه از آن پول استفاده کرده نتواند الى اين‌که اداره دانشگاه/مؤسسه، تمامى اسناد دانشجويان فارغ شده را به وزارت تحصيلات عالى تسليم و طى مراحل نه نموده باشند. هر زماني‌که دانشجو به ديپلوم و ترانسکرپت نمرات خود دست يافت دانشگاه/مؤسسه اجازه برداشت پول را از بانک بدست بياورد. اين امر سبب خواهد شد تا اداره دانشگاه ها و مؤسسات تحصيلات عالى خصوصى را مجبور گردد تا به زودترين فرصت تمامى امور ادارى دانشجويان فارغ شده را در کمترين فرصت تنظيم و تسليم بخش مربوط در وزارت تحصيلات عالى نموده و طى مراحل نمايند.

همچنان به بخش هاى مربوطه در رياست محترم دانشگاه هاى خصوصى وزارت تحصيلات عالى نيز هدايات لازم اصدار فرمايند تا اسناد تسليم شده دانشگاه ها و مؤسسات تحصيلات عالى خصوصى را به زود ترين فرصت طى مراحل نموده دوباره به دسترس اداره دانشگاه ها و مؤسسات تحصيلات عالى خصوصى قرار دهند.

يکبار ديگر از مسؤولان محترم در وزارت تحصيلات عالى احترامانه و نهايت عاجزانه طالب همکارى در زمينه مي باشيم و منتظر مى مانيم تا در مورد از وزارت محترم بشنويم.

با حرمت

وحيدالله

فارغ التحصيل يکى از دانشگاه هاى خصوصى در شهر کابل

اشتراک گذاری:

نظر بدهید