در کنار هم قرار بگيريم و به فاشيسم (نه) بگوييم!

 

افغانستان امروز گرفتار مصايب بيشماري مي باشد. جنگ، بد امني، اقتصاد جنگ زده، فرار مغزهاو موجوديت فساد گسترده در دم و دستگاه دولت و ناگواري هاي ديگر همه سبب شده اند که اين کشور را به عقب ماني وبدبختي بکشاند.

اما در کنار اين بدبختي ها، حکومت رييس جمهور غني همچنان گرفتار روبه فزايندة قوم گرايي شده است که مي تواند براي حال و آينده کشور ما بسيار خطر ناک باشد.

در چند سال اخير اين پديده به گونه حيرت آوري از ميان رده هاي سياسي و دولتمردان به ميان مردم نيز رخنه کرده است و به اين ترتيب، وحدت و همبستگي مردم اين سرزمين جنگ زده در معرض تهديد جدي قرار گرفته است.

در وضعيتي که در کشور هاي دور و نزديک مردمان کشور ها از هر قوم و نژادي در کنار همديگر براي سازنده گي، توسعه و پيشرفت کشور خويش عرق مي ريزند، در افغانستان جريانات ديگري در حال شکل گيري است که مي تواند موجوديت کشوري به نام افغانستان را در معرض خطر قرار دهد.

طالبان نيز که در آغاز زير نام برچيدن بساط شر و فساد از کشور، تحريک خويش را آغاز کرده بودند، پس از اشغال کابل، رفتار خويش را تغيير دادند و جنگ بر ضد اقوام غير پشتون و خلع سلاح شهروندان اين اقوام را به راه انداختند.

يکي ازدلايلي که سبب شد اين تحريک نتواند به اهداف در پيش گرفته برسد همين موضوع بود؛ زيرا باشنده گان کشور وقتي احساس کردند که اين گروه براي زير پاکردن اقوام ديگر کمر بسته است، با هم متحد شدند و توانستند در همياري با جامعه جهاني، گليم آن‌ها را از سراسر افغانستان جمع کنند.

اما حالا که اين کشور هنوز گرفتار جنگ و بد امني است، تشديد تنش هاي قومي و دامن زدن به آن، دشمني با اين کشوري است که باشنده گان آن قرن ها در کنار همديگر زيسته اند.

حکومت آشکارا در پس اين سناريوي تلخ و خطرناک ايستاده است و آنگونه ديده مي شود در دم و دستگاه دولت مهره چيني مي کند و چهره هايي از  اقوام ديگر را از وظايف شان برکنار و به جاي آن کساني را که متعلق به يک قوم اند، جاگزين مي کند.

به باور ما، هر افغانستاني بايد قاطعانه بر ضد اين وضعيت ايستاده شده و مبارزه کند. ما بايد به ياد داشته باشيم که در جهان کنوني نمي توان با سياست هاي تماميت خواهانه و هژمونيستي ديگران را زير پاکنيم تا حاکميت تک قومي را در کشور برقرار سازيم.

ما باور داريم که اگر در کنار همديگر قرار داشته باشيم و با رعايت همديگر پذيري و تحمل ديگران، در سمت دوستي و تحکيم همبستگي ملي حرکت کنيم، در آن صورت ما به زودي شاهد برقراري صلح و امنيت در کشور خويش خواهيم بود.

نفاق روز افزون سبب شده است که پاکستاني‌ها با جسارت، مرزهاي کشور ما را با موشک و خمپاره و توپ مورد حمله قرار مي‌دهند. ما گذشته ها را به ياد داريم که اين کشور تروريست پرور چگونه از اتحاد مردم ما مي هراسيد و لرزه بر اندام‌اش مي افتيد.

مردم آزاده و با شرف افغانستان! در کنار همديگر قرار بگيريد و کشور عزيز مان را از جنگ و بد بختي و نفاق که دشمن امنيت و آرامش است نجات بدهيد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید