با ترافيک سنگين در شهر کابل مردم مرگ رهبران حکومت را مي‌‌خواهند

 

قشلاقی

شهر کابل شهري است که در حال توسعه است. ضرورت اين توسعه از آن جا احساس مي شود که بد امني و جنگ پاي بسياري از هموطنان ما را براي زنده گي کردن به اين شهر کشيده است و از اين رهگذر جمعيت آن در چهار دهة گذشته در حالت افزايش بوده است.

در چنين حالتي شهري که پايتخت کشور است، با نيازمندي هاي چهار دهة گذشته طرح و ديزاين شده است و از اين رو امروز مردم آن گرفتار مشکلات عديده اي شده اند.

جاده هاي اين شهر نيز بر وفق شرايط آن زمان ساخته شده است و اين هم باعث گرديده که بر مشکلات مردم اين شهر افزوده شود.

در حال حاضر در اين شهر نزديک به يک ميليون واسطه نقليه در تردد اند که اين شمار وسايط در جاده هاي تنگ کابل گنجايش ندارد.

در چنين وضعيتي شهر نيازمند يک مديريت جدي و برنامه ريزي هاي دقيق و واقع گرايانه است تا به اين مشکلات رسيده گي کند و براي برطرف کردن مشکلات مردم چاره هاي واقعي و قابل تطبيق بينديشد و آن را عملي کند.

افزايش روز افزون وسايط در شهر نيز چالش ديگر فرا راه مردم اين شهر و مديران و اداره کننده گان پايتخت شده است.

در چنين وضعيت ناگوار که مردم روزانه ساعت ها وقت گرانبهاي شان را در ترافيک سنگين جاده ها تلف مي کنند، برداشتن گام هاي اساسي براي زدودن اين معضل ميسر نيست؛ زيرا اين کار هم هزينه زيادي به کار دارد و هم زمانگير مي باشد ولي، اين امر نمي تواند رسيده گي به اين مشکل مردم را از دستور کار نهاد هاي مربوط بيرون کند و يا آن را به تعويق بيندازد.

نقاط اساسي قابل توجه در شهر عموماً چهار راه هستند که در بيروبار دست فروشان و کراچي هاي دستي کاروباريان گير افتاده است و بر اين مسأله، ايستگاه هاي وسايطي مي باشد که به نقاط مختلف شهر شهروندان را منتقل مي کنند.

با در نظر داشت اين موارد ياد شده است که همه مردم اين شهر توقع دارند تا شهرداري کابل و وزارت امور داخله بايد به آن ها رسيده گي جدي کند و مردم را از منجلاب مشکل تردد و سنگيني ترافيک شهر بيرون کنند.

همه مردم باور دارند که بايد براي وسايطي که به مناطق مختلف شهر تردد مي کند، ايستگاه هاي مشخصي در نظر  گرفته شود که از چهار راه ها به‌دور باشد تا موجب توقف وسايط و راه بندان نگردد.

کار و باريان و کراچي کشان و دست فروشان نيز که شهروندان فقير ما هستند و همه روزه در نقاط حساس شهر براي بدست آوردن لقمه ناني براي خانواده هاي شان کار مي کنند، اين حق را دارند که کار کنند ولي براي آن ها بايد جا هاي ويژه اي در نظر گرفته شود تا هم بتوانند براي خانواده هاي شان پول کمايي کنند وهم موجب بروز مشکلات براي مردم و ترافيک در شهر نگردند.

حالا که مديريت و رهبري ترافيک پايتخت به دوش شهرداري کابل گذاشته شده است، توقع مردم از اين نهاد بيشتر گرديده است تا به اين مشکل به‌زودي رسيده گي کند؛ زيرا ترافيک سنگين در شهر کابل در اين شب و روز فغان همه باشنده‌گان و رهبران آن دعاي بد مي کنند و مرگ شان را از خداوند مي خواهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید