مجلس سنا فرمان رييس جمهور در مورد شناسنامه‌هاي برقي تأييد کرد

مجلس سنا فرمان محمد اشرف غني، رييس جمهوري افغانستان، در باره تغيير قانون ثبت احوال نفوس مبني بر درج کلمه افغان و قوميت در شناسنامه‌هاي الکترونيکي را تأييد کرد.

محمد آصف صديقي، معاون دوم مجلس سنا ديروز گفت، مجلس سناي افغانستان با اکثريت آرا اين تغيير را تأييد کرد.

اما مجلس نماينده‌گان بيست روز پيش اين فرمان را رد کرده بود و اين تغييرات را غيرضروري خوانده بود.

حالا به اساس قانون، به دليل اختلاف به ميان آمده، تصميم‌گيري نهايي در اين مورد به کميسيون مختلط از دو مجلس سپرده مي‌شود.

به اساس قانوني که پيش از اين از سوي هر دو مجلس تأييد و بعداً به توشيح رييس جمهوري رسيده بود، در شناسنامه‌هاي الکترونيکي مليت و قوميت درج نمي‌شد اما بعداً رييس جمهوري طي فرمان تقنيني دوباره در اين قانون تغيير وارد کرد.

براساس اين قانون، علاوه بر ذکر عنوان‌هاي جمهوري اسلامي افغانستان، وزارت داخله و تذکره تابعيت در اين شناسنامه‌ها، نام و نام خانواده‌گي صاحب شناسنامه، نام پدر، نام پدر کلان، تاريخ تولد، دين، محل سکونت اصلي و فعلي او نيز درج مي‌شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید