افشاگري بي موقع !

وطن دوستي و وفا داري به مردم امري است که انسان ها براي آن جان ميدهند و مردم و وطن‌شان را بيش از هر چيزي دوست مي‌دارند.

کساني که در رأس کارهاي کلان مملکت سرگرم اند بيش از ديگران در اين مورد مسؤوليت دارند و مردم نيز بيش از ديگران از آن ها توقعاتي دارند.

در کشور ما اما در چهل سال اخير بيشترين دولتمردان آن طوري عمل کرده اند که نمي توان آن ها را بر مبناي وطن دوستي و مردم داري دانست. همة آن‌ها در اين چهار دهه کار هاي کرده اند که مردم از آن نگران بوده اند و اکنون که آنان در اريکه هاي قدرت هستند و يا نيستند در مورد شان قضاوت درستي دارند زيرا اذهان عامه آيينة چهره نمايي است که راست و دروغ و زشت و زيبا را بازتاب مي دهد.

به تازه گي در تلويزيون طلوع در برنامه سياه و سفيد آن رسانه دو تن از شخصيت هاي سياسي کشور که هرکدام شان عهده دار وظايف مهمي در حکومت هاي کرزي بوده اند، افشاگري هايي کرده اند که مردم را شوکه کرده است.

اين اظهارات بيشترينه در مورد انتخاباتي بوده است که در سال دو هزار و چهارده صورت گرفت و مردم ما از آن خاطرات تلخي دارند زيرا تقلب گسترده اي در آن انجام شد که نتيجة انتخابات را به تنش کشيد وبا مداخله امريکا که در افغانستان همه گپ ها را مي زند؛ به پايان رسيد.

نبيل در اين برنامه افشا کرد که يکي از مقامات آن وقت حکومت که امروز نيز از آدم هاي مطرح نظام است و همه کاره نيز است، ماشين چاپ کارت هاي رأي دهي را در  يکي از خانه ها در وزير اکبر خان جابجا کرده بود.

حتي دراين باره از توزيع دالرهاي تقلبي نيز ياد آوري شد که از سوي کانديدا ها تهيه شده بود و به قول آقاي نبيل موضوع آن به رييس جمهور کرزي رسانيده شده بود.

حالا هر دليلي که بوده باشد، هم رحمت الله نبيل و هم داوودزي که از اين موضوع آگاهي داشته اند، کتمان آن يک غلطي فاحش است و بمثابه خيانت ملي تلقي مي شود زيرا اين موضوع سبب شد که نتايج انتخابات در کشور دستخوش جعل و تقلب گسترده شود که اثرات ناگوار آن وضعيت فعلي و حکومت يکه تاز و تماميت خواهي است که نام وحدت ملي را با خودش يدک مي کشد.

هم داوود زي و هم نبيل بايد اين موضوع را بالاتر از وظايف دولتي خود مي‌دانستند و آن را در همان موقع به مردم خويش اعلام مي کردند. رازداري آنان در اين مورد مي تواند يک گناه تاريخي دانسته شود و حالا که اين راز به مردم ما اعلام شده است، بسيار بي موقع است و مردم کشور اين گناه را براي‌شان نمي بخشند.

وطن و مردم بيشتر از مصالحي دانسته مي شود که در آن شايد امريکا و يا افراد و اشخاص ديگر آزرده مي شدند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید