چهره کابل تغییر می‌یابد

شهرداري کابل به‌منظور کاهش ازدحام در مرکز شهر و فراهم آوري سهولت براي شهريان کابل هنگام عبور و مرور، از چندي قبل کار پاک‌کاري ساحات مرکزي را از وجود دست فروشان روي جاده، وسايطي که در مکان‌هاي منع پارک توقف کرده اند و دور ساختن ديگر موانع سد معبر آغاز کرده و ساحات مزدحم را براي رفت  وآمد و تردد وسايط شهريان پاک کاري نموده و اين روند همه روزه جريان دارد.

گفته مي شود، شهرداري کابل براي دست فروشان و کراچي‌هاي سياري که در ساحات مذکور مصروف فعاليت اند و خود را ثبت و راجستر بانک معلومات شهرداري کابل مي‌کنند مکان‌هاي مشخصي مد نظر گرفته شده که در آيندة نزديک جابه جا مي‌گردند.

اين اقدام شهرداري باواکنش هاي متفاوتي از شهروندان کابل رو به رو است.

بيشترين شهروندان کابل آن را يک اقدام نيکو و ستودني توصيف مي کنند، اما شماري هم اين اقدام را نکوهش کرده و آن را يک قتل عام براي کساني مي دانند که از طريق دست فوشي آذوقه و نان خانواده را آماده مي کردند.

اما مسؤوليت هاي شهروندي مي رساند که شهر بايد معياري باشد و سيماي آن به يک شهر ايده آل تبديل گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید