تخريبات درياي آمو؛ قسمتي از خاک افغانستان را شامل ترکمنستان خواهد کرد

معاون شوراي ولايتي جوزجان ادعا دارد که درياي آمو ده روستاي ولسوالي‌هاي قرقين و خماب را با زمين‌هاي زراعتي و خانه‌هاي مسکوني‌شان تخريب کرده است. او هشدار مي‌دهد که اگر حکومت به اين موضوع توجه نکند، جادة قرقين – خماب به کلي قطع خواهد شد.

شماري از باشنده‌گان ولسوالي‌هاي قرقين و خماب جوزجان نيز حکومت را به بي‌توجهي به اين ولسوالي‌ها متهم مي‌کنند.

به گفتة آنان، پول‌هاي اختصاص‌يافته براي تحکيمات درياي آمو حيف‌وميل شده است و طالبان نيز به علت پرداخت‌نشدن پول از سوي شرکت قراردادي به آنان، کار يک پروژه را در ولسوالي خماب جوزجان متوقف کرده‌اند.

محمدعلي، آمر امور تنظيم آب حوزة دريايي جوزجان در حالي که در مورد حيف‌وميل پول‌هاي اختصاص‌يافته به تحکيمات درياي آمو ابراز بي‌خبري مي‌کند، هشدار مي‌دهد که اگر بي‌توجهي حکومت همچنان ادامه يابد، بخشي از خاک جوزجان شامل قلمرو ترکمنستان خواهد شد.

محمدرضا غفوري، سخنگوي والي جوزجان نيز تأييد مي‌کند که تخريبات درياي آمو نسبت به سال‌هاي گذشته بيشتر شده؛ اما به گفتة او، تحکيم سواحل درياي آمو از توان حکومت محلي بيرون است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید