سيزده پروژه توسعه‌يي در ولايت بغلان به بهره برداري سپرده شد

مسؤولان رياست احيا و انکشاف دهات ولايت بغلان مي گويند که سيزده پروژه توسعه‌يي در ولسوالي دوشي اين ولايت به بهره برداري سپرده شده است.

انجنير اول خان احمدزي رييس احيا و انکشاف دهات ولايت بغلان گفت: پروژه عام المنفعه که شامل پاک کاري 12 کيلومتر کانال آب، اعمار يک سربند آب، اعمار 560 متر ديوار استنادي و ساخت 120 متر سوپر پسيچ مي باشد از طريق برنامه انسجام ساحوي در منطقه کيله گي ولسوالي دوشي تکميل و به بهره برداري سپرده شد.

وي افزود که اين پروژه ها بالاتر از 19 ميليون و 7 صد هزار افغاني با سهم ده فيصد مردم از کمک هاي بانک انکشاف آسيايي هزينه برداشته که از مزاياي آن بيش از 2147 هزار خانواده مستفيد شده اند.

در اين حال، مسؤولان رياست احيا و انکشاف دهات ولايت بغلان از مردم مي خواهند که ازين پروژه هاي عام المنفعه حفظ و مراقبت نمايند.

در همين حال مسؤولان وزارت احياء وانکشاف دهات مي گويند که در جريان سه سال اخير، 41 هزار پروژه را در بخش هاي تهيه آب آشاميدني، آبياري، زراعت، ترانسپورت وصحت نيز راه اندازي وتکميل کرده است.

اکبر رستمي، سخنگوي وزارت احياء وانکشاف دهات روز گذشته در يک کنفرانس خبري درمرکز اطلاعات ورسانه هاي حکومت گفت: با تطبيق پروژه هاي وزارت احياء وانکشاف دهات، جمعاً 133 هزار شغل ايجاد شده است که 80 هزار شغل آن، براي زنان اختصاص يافته است.

وي افزود که در اين مدت 500 مکتب را در روستاهاي کشور اعمار نموده و 50 کلينيک را نيز در مناطق مختلف کشور براي استفاده مردم روستا ها ساخته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید