پاسخ فطرت به داکتر سپنتا رييس جمهور کرزي به قصد جانم شد و صدايم را خاموش کرد

درين روز ها غوغاي به راه افتاد که مشاور امنيت ملي اسبق آقاي رنگين دادفر سپنتا کتابي را رونمايي کرده وبعضي از رسانه هاي مافيايي هم آن را خيلي بزرگ جلوه داده وبرايش پوشش خبري وسيعي فراهم کردند. درگوشه‌يي از اين کتاب به عنواني تحت نام بحران کابل بانک برخوردم که توجه مرا جلب کرد. وقتي‌که قدري پيش رفتم ديدم که اين تيوريسن به اصطلاح دموکرات ومعتقد به اصول دموکراسي، کمترين معلوماتي هم درمورد بحران کابل بانک نداشته ومانند ساير رفقاي چاپلوس خود (عزيزالله لودين واسحاق الکو) تلاش به خرج داده است که جنايات مالي بادار سخاوتمند ونزديکان ايشان را از انظار پنهان نمايد وتمام بار ملامتي را بر دوش بانک مرکزي افغانستان بگذارد. او دريکي ازصفحات اين بحث بيان نموده که گويا رييس بانک مرکزي پنهان کاري کرد ووقتي که پنهان کاري برايش ديگر ممکن نبود به امريکا فرار نمود. اما او حد اقل جرأت نکرد که بگويد رييس بانک مرکزي جهت حصول پول بيت المال چه روش هاي مؤثري پيشنهاد کرده بود که متأسفانه نه تنها به طاق نسيان سپرده شد، بلکه جوانب ذي‌نفع کابل بانک واز جمله رييس جمهور وقت به قصد جان او شدند ودر صدد خاموش کردن صداي او برآمدند. او تلاش به خرج داده که ثابت کند که گويا آقاي کرزي درين رسوايي هيچ نقشي نداشته است وبرادر او وبرادر آقاي فهيم هم پول هاي مقروضيت ذمت خويش را پرداخته اند. او بي خبرازين است که حسابرسان مستقل بين المللي، کرول اسوسيتس پول هاي هنگفتي را که مقدار آن به ده ها ميليون مي رسد ذمت محمود کرزي برادر رييس جمهور وقت وحسين فهيم برادر معاون اول او ثابت کرده اند که ايشان با جعل وتزوير ازکابل بانک برداشت نموده بودند وتا کنون بازپس نه پرداخته اند. جهت اثبات اين ادعا، من از مقامات محترم بانک مرکزي افغانستان دردمندانه تقاضا مي نمايم که اين راپور دوصدوهفتاد وهفت صفحه‌يي را به دست نشر بسپارند تا دروغ هاي شاخدار وپنهان کاري هاي آقاي سپنتا به همگان برملا گردد. اين راپور به دستور آقاي حامد کرزي از نشر باز ماند و تا امروز در دفتر بانک مرکزي افغانستان محبوس باقي مانده است. در تهيه اين راپور حدود هفده ميليون دالر به مصرف رسيد بود.

همچنان آقاي سپنتا به ضيافتي اشاره نموده که آقاي کرزي به افتخار متهمين کابل بانک درقصر گلخانه ترتيب داده بود و در آن تصاميم نادرست و خاينانه اتخاذ نمود که مايه تأثر هر انسان صادق ووطن دوست گرديد و پروسه حصول قرضه هاي کابل بانک را کلاٌ با شکست مواجه ساخت. آقاي سپنتا نه تنها جريان اين ضيافت وگفتگوهاي انجام شده در آن را غلط و خلاف واقعيت بيان کرده اند، بلکه حتي تاريخ اين ضيافت را نيز غلط تحرير کرده اند. اين ضافت در 22 ماه مي 2011 ترتيب شده بود نه در 21 ماه مي 2011. همچنان ايشان به يک جلسه ديگر به تاريخ 24 ماه مي2011 اشاره مي‌کند که اصلاً صورت نگرفته بود وغلطي ها وجعليات ازين قبيل درين کتاب فراوان به چشم مي خورد که از حوصله اين گزارش بيرون است.

من شخصاً از شما تقاضا مي نمايم که اگر واقعاً صادق هستيد وراست مي گوييد بياييد يک جرات اخلاقي به نمايش بگذاريد و شرح تمام پول هاي معاش، مدد معاش وبخششي ها ي به دست آمده وشرح ماليات پرداخته شدة تان به وزارت ماليه را نيز به دسترس رسانه ها قرار بدهيد همانگونه اين مجموعه از جعليات را بدست نشر سپرديد. هرچند مي دانم که بسياري از معاملات شما و بادار شما در شوراي امنيت کمتر ثبت وراجستر مي‌شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید