پنج نامزد وزير برنامه‌هاي کاري شان‌را به مجلس نماينده‌گان ارائه کردند

طارق بهرامي: از هر گونه تبعيض در اردو جلوگيري مي‌کنم

ویس احمد برمک: فساد-اختلاس و نفوس سياسي  هنوز هم در صفوف پوليس وجود دارد

طارق شاه بهرامي نامزد وزارت دفاع، ويس احمد برمک نامزد وزارت داخله، فيض الله ذکي نامزد وزارت کار وامور اجتماعي، شهدا و معلولين، نرگس نهان نامزد وزارت معادن و محمد حميد طهماسي نامزد وزارت ترانسپورت از کساني بودند که برنامه هاي شان را در نشست مجلس ارائه کردند.

طارق شاه بهرامي نامزد وزارت دفاع  گفت که اگر نماينده‌گان مجلس به او اعتماد کنند، قابليت هاي پلان گذاري و حمايت لوجستيکي را در ارتش منظم و تقويت خواهد بخشيد.

آقاي بهرامي گفت که (شعار خدا، وطن، وظيفه) را در صفوف ارتش تحقق بخشيده و از هرگونه تبعيض در صفوف نيروهاي ارتش جلوگيري مي کند.

تعيينات مسلکي، مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در سيستم تدارکات وزارت دفاع، از ديگر برنامه‌هاي کاري نامزد وزير جديد وزارت دفاع است.

ويس احمد برمک نامزد وزارت امور داخله نيز گفت که اصلاحات و جهت دادن نيروهاي پوليس به وظيفه اصلي اش در اولويت برنامه هاي   وي قرار دارد.

آقاي برمک گفت: فساد، اختلاس و نفوس سياسي هنوز هم در صفوف پوليس وجود دارد و از چالش‌هاي بزرگ در وزارت داخله است.

به گفته او، سيستم سازي براي کاهش فساد و بديل کردن کابل به يک زون سبز امنيتي از ديگر برنامه هاي است که در اولويت کاري اش قرار خواهد دارد.

فيض الله ذکي نامزد وزارت کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولين هم گفت، براي کسب تجربه کار آموزان در موسسات تحصيلات عالي، بهبود زمينه کاري، تطبيق قانون کار و فقر زدايي پاليسي ملي را طرح کرده است.

آقاي ذکي افزود، آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت از ديگر برنامه هايش خواهد بود.

نرگس نهان نامزد وزارت معادن کشور نيز نبود ظرفيت و پايين بودن درآمد دولت از معادن را از چالش‌هاي عمده در اين وزارت خواند و گفت که نقشه راه براي بلند بردن عوايد و معرفي افغانستان منحيث يک کشور دارايي منابع طبيعي با ارزش، روي دست مي گيرد.

خانم نهان گفت که براي محافظت از معادن کشور نيز کميسيون عالي محافظت از معادن را به رهبري دولت پيشنهاد مي‌کند.

محمد حميد طهماسي نامزد وزارت ترانسپورت نيز گفت که بازنگري راهبرد کادري و تشکيلات اين وزارت را روي دست مي‌گيرد و موافقتنامه هاي تسهيل ترانسپورتي را با کشورهاي همسايه به امضا خواهد رساند.

آقاي طهماسي افزود، مبارزه با فساد، تأمين عدالت اجتماعي و بلند بردن ظرفيت کارمندان اين اداره از برنامه اصلي اش در وزارت ترانسپورت مي باشند.

ارائه برنامه نامزد وزيران در نشست هاي آينده مجلس نيز پيگيري خواهد شد. تا هنوز هفت نامزد وزير ديگر برنامه هاي کاري شان را به مجلس ارائه نکرده اند.

اين درحالي است که حکومت وحدت ملي 12 نامزد وزير جديد براي کسب رأي اعتماد به مجلس نمايندگان معرفي کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید