مجلس زن ستيزي کرد

سرانجام مجلس نماينده گان کشور به يازده وزير کابينه که شماري از آنان مدت ها بود به عنوان سرپرست در وزارت هاي مربوطة شان ايفاي وطيفه مي کردند، رأي اعتماد داد.

به اين ترتيب، روند سرپرستي وزيران کابينه تا اندازه اي به پايان رسيد و از فردا وزيران سرپرست به عنوان وزير در دواير شان به کار ادامه خواهند داد.

مجلس در اين ميانه بر خلاف انتظارات مردم، به يگانه وزير زن که در ميان وزيران سرپرست وجود داشت نه گفت و کانديد وزير وزارت معادن نتوانست از آنان رأي اعتماد بگيرد.

اين کار را مي توان نوعي سياست تبعيض آميز نسبت به زنان دانست زيرا اين وزير پيشنهادي نيز غير از اين که يک زن بود، چيزي از ديگران کم نداشت و مي شد مجلس نماينده گان اين بي عدالتي را در حق وي نمي کرد.

هر چند عده اي از مردم در خصوص کسب رأي اعتماد به اين نظر اند که در اين زمينه يک بار ديگر نماينده گان مردم معامله گري کرده اند و اين گمان را ضيافت شماري از نماينده گان مردم در ارگ رياست جمهوري که شب قبل از جلسه رأي اعتماد برگزار شده بود، تقويت مي کند. با اين همه، اکنون مردم از حکومت انتظار دارند که در آستانة سال نو مالي کشور که با سال نو ميلادي آغاز مي گردد، وزيران کابينه يک بار ديگر به برنامه هاي شان نظر اندازي کرده و به آن ها عمل کنند.

طي چند سال گذشته، کم کاري هاي فراواني در وزارت خانه هاي دولت وجود داشته است تا آن جا که آنان حتي موفق نه شدند بودجه هاي اختصاصي شان را نيز مصرف کنند و اين کار نشانة آن است که به هر دليلي که بوده است، آنان در اجراي کار هاي شان ناکام بوده اند.

در حالي که شاخص رشد اقتصادي کشور هنوز بسيار ناچيز است، نا تواني در دم و دستگاه دولت مي تواند اين روند را همچنان کند تر سازد.

توجه به وضعيت وزارت خانه ها و تسهيل سازي روند عملي سازي پروژه هاي تحقق نيافته که گام هاي سازنده براي انکشاف و توسعه ولايت ها و در کل کشور مي باشد، قدم هايي اند که مي تواند چرخة اقتصاد کشور را به سرعت بگرداند و تکانة بر بدنة آن وارد کند.

يکي از موارد بسيار مهم که بايد در اين جا به آن اشاره کرد، مبارزه با فسادي است که افغانستان را در رده هاي چند کشور بسيار فاسد قرار داده است. هيچ وزيري نمي تواند ادعا کند که در وزارت خانة مربوطه اش فساد وجود
ندارد.

از آن جايي که گسترش فساد به افزايش بد امني و جنگ نيز کمک مي کند، وزيران کابينه بايد در اين راستا گام هاي جديي را بلند کنند و افغانستان را از اين بد نامي نجات بدهند.

مبارزه با فساد حتي با درخواست هاي جامعه جهاني نيز مطابق است و کشور هاي کمک کننده ادامة کمک هاي شان را مشروط به تسريع روند مبارزه با فساد در دم و دستگاه دولت افغانستان دانسته اند.

مردم چشم انتظار کار کابينه دولت است و چند ماه آينده نشان خواهد داد که آنان تا چه اندازه به وعده هاي شان به مجلس  و مردم افغانستان عمل کرده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید