پاکستان تا اکنون دست از حمايت تروريستان برنداشته است!

 

افغانستان سال‌هاي درازي است که آماج تهاجم و دست درازي هاي پاکستان است. اين مداخلات پاکستاني ها در امور افغانستان از دير وقت ها شروع شده و پس از کودتاي هفت ثور شدت گرفته است.

اين مصيبت همچنان گريبان مردم ما را گرفته است ولي جامعة جهاني همچنان ناظر اين صحنه هاي خونين است.

در چنين وضعيتي، اين کشور متجاوز، مهد تربيت و آموزش تروريست‌ها شده است و همه ساله، هزاران تروريست آموزش ديده از آنجا به افغانستان گسيل مي شوند تا آتش جنگ ها را مشتعل نگهدارند و اين سرزمين را به خاک و خون بکشند.

پاکستاني ها اما هيچگاه نمي پذيرند که تروريست پروري مي کنند، چنانچه به تازه گي مقامات پاکستاني در ديدار با معاون وزير خارجة امريکا در اسلام آباد اظهار داشته اند که تروريست‌ها از داخل خاک افغانستان و هند نيز عليه پاکستان دست به حملات مي زنند.

پاکستان از آن روز چنين ادعا هايي را پيش کشيده است که با هند اختلافات مرزي‌اي دارد که بر مبناي آن سه بار با آن کشور جنگيده است.

به اين ترتيب، پاکستاني‌ها جنگ نيابتي را در افغانستان به پيش مي برند و بد بختانه جنگجويان اين جنگ را، شهروندان کشور خود ما تشکيل ميدهند که در کنار شان عدة زيادي از تروريست‌هايي از خاورميانه و آسياي ميانه و پاکستاني هم حضور دارند.

اظهارات مقامات پاکستاني هر چه باشد جهانيان مي‌دانند که مراکز تربيت و آموزش تروريست‌ها در آن کشور است. ايالات متحده امريکا پس از تغيير در پاليسي هاي آن کشور با آغاز دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ، آشکارا اعلام داشته است که مراکز تربيت و آموزش تروريست‌ها را در خاک خود ايجاد کرده است و تا هنوز به وعده هايش در راستاي برچيدن اين مراکز، اقدامات لازم را عملي نکرده است.

مقامات پاکستاني زماني برف بام خود را بر بام ما مي اندازند و مدعي اند که در آن کشور مراکز تروريستي وجود ندارد که همين هفته گذشته حافظ سعيد، رهبر لشکر طيبه را که يک گروه تروريستي و دهشت افگن مي باشد، از زندان رها کرده است.

او کسي است که نامش در فهرست سياه ايالات متحده امريکا وجود دارد و آن کشور براي بازداشت او ده ميليون دالر جايزه تعيين کرده است.

هر چند امريکا دوباره به پاکستان هشدار داده است که بايد حافظ سعيد را بازداشت و به زندان افگند، اما اين کشور به اين هشدار ها توجهي نکرده است.

در حالي که سياست هاي جديد ترامپ، پاکستان را زير فشار قرار داده است، اين کشور از نزديکي‌هاي هند و امريکا و سياست هاي جديد امريکا ناراضي است.

نزديکي هند و افغانستان نيز يکي از موارد ديگري است که سبب شده است حکو مت پاکستان آن سوي خط ديورند را پناه گاه امن شبکه هاي تروريستي و طالبان قرار بدهد و جنگجويان طالب را در افغانستان حمايت کند.

اما مردم افغانستان همچنان بر ضد ترور ودهشت افگني مي جنگند و هر روز در اين راه، قرباني مي دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید