باشنـده‌گان مکـروريان‌ها را هـواي سـرد تهـديد مي‌کند

 

شماري از باشنده‌هاي مکروريان‌ها مي گويند، با وجودي که اجرت مرکز گرمي اپارتمان هاي شان را به مراتب بلند تر از کيفيت آن پرداخت مي کنند، اما مسؤولان رياست تدوير مراقبت مکروريان ها فعاليت دستگاه هاي مرکز گرمي را با تأخير آغاز مي کنند.

آنان مدعي اند که قرار بود تا در پانزدهم قوس، اپارتمان هاي مکروريان هاي اول-دوم-سوم وچهارم گرم شوند، اما
باشنده گان مکروريان ها هنوز در هواي سرد به سر مي برند و مسؤولان امور در 9 ماه سال تدابيري براي آغاز به موقع و فعاليت با کيفيت دستگاه هاي مرکز گرمي اتخاذ نکرده و کمبود برق و يا خريداري جنراتور را بهانه مي آورند.

اين باشنده ها از رييس جمهور اشرف غني وعبدالله رييس اجراييه حکومت وحدت ملي، مي خواهند تا با توجه به مشکلات ده هزار خانواده در مکروريان ها، از مسؤولان امور تدوير مراقبت مکروريان ها خود بازخواست کند.

اما رييس تصدي حفظ ومراقبت مکروريان ها علت به تأخير افتيدن فعاليت مرکز گرمي‌ها را نبود برق عنوان کرد.

آقاي ارغنديوال رييس اين تصدي به آرمان ملي گفت، با آن که تصدي حفظ و مراقبت مکروريان ها مبلغ بيست و دو ميليون افغاني پول ذمت مصرف برق را به حساب رياست برق کابل تحويل کرده و در برابر آن، مقامات در رياست برق افغانستان وعده انتقال شبکه برق آبي را به دستگاه هاي تصدي داده است، اما تا حال چنين کاري صورت نگرفته و تصدي حفظ و مراقبت مکروريان ها ديگر هيچ راه بديلي براي فعال ساختن دستگاه هاي بخارخانه ها ندارد.

اين در حاليست که مسؤولان برق افغانستان کمبود در فصل زمستان را يک امرعادي دانسته و مي گويند که تصدي حفظ ومراقبت بايد از جنراتورهاي توليد برق استفاده کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید