مقاعدين: معاش متقاعدين، صرف بيلبوردهاي شهري اشرف غني وعبدالله مي شود

 

در گوشه و کنار شهر کابل تصاوير زيادي از رييس جمهور اشرف غني و عبدالله رييس اجراييه حکومت وحدت ملي و خانم رولاغني (بي بي گل) خانم رييس جمهوري افغانستان با شعارهاي غير عملي نصب گرديده است.

گفته مي شود نصب اين تصاوير، ماهانه تا 500 دالر مصرف دارد. از سوي ديگر مقامات در رياست خزينه تقاعد ادعا دارند که 40 درصد از متقاعدين حقوق خود را دريافت نکرده و پول هاي معاش متقاعدين در جاهاي ديگري به مصرف رسيده است.

به گفته رييس عمومي خزانه تقاعد، ما بخاطر پرداخت حقوق متقاعدين بعد از اين يک افغاني هم نداريم، معاش متقاعدين در جاهاي ديگر به شکل غير قانوني مصرف شده است.

شما مي دانيد يک متقاعد پولي را که مي گيرد نه تحفه اشرف غني است نه تحفه عبدالله و نه تحفه وزير ماليه. مبلغي است که طي دوره ماموريت آن‌ها از معاش آن ذخيره شده و حالا دولت مکلف است برايش بپردازد.

يک تن از متقاعديني که غرض اجراي معاشات تقاعدي به اين رياست آمده بود مي گويد که اگر کسي يا کساني که معاش متقاعدين را به وقت و زمان اش در اثر غفلت و بي توجهي نمي پردازند و حقوق ديگران را خدا ناخواسته غير قانوني در جاي ديگري مصرف کرده يا مي کنند، هم خاين اند هم جابر و هم وطن فروش.

وي گفت، اميدوارم دولت از جفايي که بر متقاعدين مظلوم روا داشته مي شود، غفلت کننده‌گان را مجازات نمايد و از تمام رسانه هاي رسالتمند تقاضا دارم که به خاطر پرداختن حقوق متقاعدين وظيفه ايماني و وجداني خود را ادا کنند و جلو اين ظلم آن هم در فرا رسيدن سرماي زمستان پيش آمده را بگيرند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید