چو ايستاده اي دست افتاده گير!

آغاز زمستان مي باشد و در بسياري از مناطق کشور اولين برف ها باريده و زمين را سپيد پوش کرده است. سردي هوا در بسياري از شهر هاي کشور انسان را به مکان هاي گرم خانواده ها مي کشاند که با بخاري ها، صندلي ها و به گونه هاي ديگر گرم مي شوند.

آيا فکر کرده ايد که هزاران خانواده هموطن تان که از اثر جنگ هاي درازمدت از خانه ها و اماکن شان بيجا شده اند، در اين هواي سرد به کجا پناه مي برند، آنان خود و کودکان شان را چگونه گرم مي کنند و براي شکم هاي گرسنة کودکان و ديگر اعضاي خانواده هاي شان چه چاره اي سنجيده اند؟

اين سواليست که در قدم اول به حکومت و بعد به هريک از ما که در اين کشور زنده گي مي کنيم بر مي گردد، زيرا ما شهروندان برابر و متساوي الحقوق اين کشوريم و انسانيم و نمي توان از کنار اين نابساماني به آساني و با بي تفاوتي رد شد.

بلي، هزاران خانواده در بسياري از ولايت هاي کشور به دليل جنگ به خيل بيجا شده گان داخلي پيوسته اند. اينان غريبه هاي سرزمين خويش اند و در اين سرماي سوزاني که به تازه گي آغاز يافته است اکثراً در زير خيمه هايي زنده گي مي کنند که بسياري شان کهنه و فرسوده است و نمي تواند تن‌هاي کوچک کودکان و پيران را از گزند سرما نگهداري کند.

شنيدن اين صداي تکان دهنده نيازمند وجدان هاي بيدار و آگاه است که براي دستگيري اين خيل بيجا شده گان بشتابد و به اندازه توانايي هايش آنان را دستگيري کند.

مي‌دانم که اين مصيبت گسترده است و کسي را ياراي آن نيست که به تنهايي از عهده دستگيري آنان بدر شود و از همين است که در گام نخست از دولت مي خواهيم به اين بيجاشده گان مظلوم در هر کجايي که هستند عطف توجه کند.

اداره اي در حکومت براي کمک به نيازمندان آفات و مصايب طبيعي وجود دارد و اميدواريم که اين نهاد با شناسايي نياز هاي اوليه اين بيجا شده‌گان، با برنامه اي منظم، دستگيري و کمک رساني به آنان در سرخط کار هاي اوليه خود قرار دهد.

هموطنان مسلمان ما نيز مي‌دانند که کمک به همنوعان و به ويژه به نيازمندان يکي از مؤلفه‌هاي دستورات ديني ما مي باشد. از اين رو ما همه مکلف هستيم  تا در کنار دولت و نهاد هاي ديگر کمک رسان قرار گرفته و از اين آواره گان داخلي دلجويي کنيم و هريک از ما به حد توان مان، به آنان ياري رسانيم.

انسانيت همين است که چون بنگريم در همسايه‌گي، قريه و شهر ما کسي گرسنه است و لباس ندارد و از سرماي زمستان مي لرزد و يا نيازي ديگر دارد، بايد فوري به کمک بشتابيم و ديگران را نيز در اين راستا با خود همآهنگ سازيم.

جدا از اين بيجا شده‌گان در دور و بر ما نيز ده ها خانواده ناتوان و بينوا وجود دارد که در خور دلجويي و مهرباني ما هستند. اگر انسانيت نمرده است همة ما بايد دست به کار شويم و هريک ما به حد توانايي هاي مالي خويش اين خانواده هاي بينوا و ناتوان را دستگيري کنيم. در اين کار هم وجدان هاي مان راحت مي شود و هم رضاي خداوندي را بدست مي آوريم که کمک و ياري رساندن به ديگران را به ما در ضمير مان جا داده است. فقط نياز است يک بار به درون خود نگاهي با چشم بصيرت اندازيم تا به آگاهي اين نکته برسيم.

نيازمندان، بينوايان را دستگيري کنيد تا خداوند شما را ياري کند!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید