عزت و ناموس تان  را به دشمن نفروشيد!

 

فساد در درون نهاد هاي امنيتي، مانند موجوديت آن در ميان ارگان هاي ملکي، زيان بار است و حتا زيان هاي آن متوجه امنيت مردم و کشور مي باشد.

در کنار ديگر عوامل، يکي از عوامل ناکامي نيرو هاي نظامي رژيم کمونيستي در برابر مجاهدين وقت هم شيوع فساد در دستگاه نظامي آنان بود تا آن جا که در سال‌هاي آخر عمر آن، همه روزه جزوتام ها و پاسگاه‌هاي نيروهاي امنيتي اش در هر گوشه و کنار کشور فروخته مي شدند و زمينة سقوط محلات را فراهم مي نمودند.

اما با آن که در شرايط کنوني اين امر در درون نيرو هاي امنيتي کشور ما زياد رواج ندارد ولي هيچ کس نمي تواند از موجوديت فساد و سهل انگاري و بي توجهي به وظيفه و وسايل و تجهيزات در برخي از قطعات و جزوتام هاي پوليس و حتا اردوي ملي نيز انکار کند.

روشن است که اين بيماري اگر دامن نهاد هاي امنيتي را که در کار حراست و پاسداري از حاکميت ملي و تأمين امنيت مردم شاغل هستند، بگيرد، دولت را به‌زودي به‌چالش مي کشد و شرايط فروپاشي را براي آنها زمينه ساز  مي‌شود.

به تازه گي گزارش شده است که مسؤولان برخي از پاسگاه‌هاي امنيتي در ولايت ارزگان با توجه به کندکاري ارگان هاي کشفي و تعلل در پيگيري از جرم و جنايت در اين راستا، پاسگاه‌ها و سنگر هاي شان را به دشمن مردم ما مي فروشند.

گزارش ها در مورد فروش سلاح و تجهيزات نهاد هاي امنيتي از سوي برخي از مسؤولان در گذشته ها نيز مواصلت کرده بود ولي واگذاري سنگر ها و پاسگاه‌ها که به مثابه شرف و عزت هر سرباز و فرمانده است، روي ديگر سکه فساد است که اينک چهره نموده است و افزون بر اين که بسيار ننگين و زشت است، اعتبار و وجهه جزوتام هاي نيرو هاي دفاعي و امنيتي ما را که سرسختانه و جانبازانه همه روزه با دشمن صلح و آرامش مردم مي رزمند، لطمه مي زند.

از آنجا که اين مسأله بسيار جدي و خطرناک است، بايد مسؤولان نهاد هاي امنيتي از همين اکنون براي جلوگيري از بروز رخداد هاي مشابه آن، تدابير عاجل و ضروري را رويدست بگيرند.

تطبيق قانون، تحکيم انظباط و دسپلين نظامي و توجه و دقت ارگان هاي کشفي در جهت شناخت چهره هاي مشکوک و ريشه هاي فساد در سراسر قطعات و جزوتام هاي نهاد هاي امنيتي در هر کجايي که هستند، برکناري  منسوبين بي کفايت و غير مسلکي  از رأس جزوتام ها و قطعات، همه و همه مؤلفه هايي اند که مي تواند اطمينان و اعتماد ما را به اين نيرو ها اعاده کند.

نبايد گذاشت که اين بيماري خطرناک به ديگر نقاط کشور و در ديگر نهاد هاي امنيتي و دفاعي سرايت کند؛ زيرا مبارزه با آن کار دشواري خواهد بود.

بازداشت و به مجازات رسانيدن عاملين اين گونه جرايم در ميان نيرو هاي نظامي نيز سبب مي شود تا جرم و فساد از اين نهاد ها از ميان برداشته شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید