افسار طالبان به دست پاکستان است

در حالي که پاکستان در گذشته اجازه ترانزيت کالا هاي هندي را از طريق خاک خود به افغانستان نداده بود، اينک نيز ار مجراي ديگري وارد جنگ اقتصادي با افغانستان شده است.

طالبان در مناطق نيمروز – دلارام کمين کرده اند تا اجازه ندهند گندم کمک شده هندوستان به افغانستان که در نيمه ماه عقرب از طريق بندر چابهار به شهر هاي مختلف افغانستان بار گيري شده است و همين اکنون به نيمروز متوقف اند، به اين شهر ها انتقال يابد.

جنگجويان طالب تا حال سه عراده لاري هاي کمکي هندوستان را در اين مسير به آتش کشيده اند و از اين رو روند انتقال محموله هاي گندم مذکور، به مشکل مواجه گرديده است.

مردم افغانستان و همه جهانيان مي‌دانند که طالبان، گماشته گان و مجريان دساتير پاکستاني ها در افغانستان هستند. اين گروه از بيست سال به اين سو اوامر پاکستان و سازمان آي اس آي را در افغانستان اجرا مي کنند و به اين ترتيب همه روزه هم کشور خويش را جاهلانه ويران مي کنند و هم مردم عزيز و بيگناه ما را به شهادت مي رسانند.

دشمني پاکستاني که با هندوستان نيز مشهود است و در واقع جنگي که در افغانستان جريان دارد، بخشي از جنگي است که پاکستاني ها با هند دارند؛ زيرا آن ها باور دارند که دولت افغانستان  به طريقي از سوي هندوستان حمايت مي شود.

اين در حاليست که هندوستان تا ميليارد ها دالر به مردم افغانستان در زمينه هاي مختلف کمک کرده اند که پانزده هزار تن گندم رسيده به ولايت نيمروز، بخشي از آن مي باشد.

زمستان در پيش است و هزاران خانواده در سراسر کشور گرفتار فقر و تنگدستي است و طالبان به جاي اين که خواهان کمک به مردم خود باشند، اينک مانع انتقال مواد غذايي از طريق بندر چابهار به شهر هاي افغانستان شده اند.

طالبان در واقع در پشت اين برنامه هاي کوردلانه و جاهلانة شان، دشمني با مردم خويش را آشکارا نشان مي‌دهند و از جانبي هم، ثابت کردند که افسار شان به دست پاکستاني هاست و آنان اند که براي رهبري شان تصميم مي گيرند.

طالبان به اين طريق مجري اهداف درازمدت و استراتيژيک پاکستاني ها شده اند و سعي دارند که جنگ نيابتي آن کشور را به هند نيز از اين طريق عملي کنند.

از اين است که مردم افغانستان بايد با بيداري تمام دست به دست هم داده و با اتحاد و همبستگي خويش، اين گره کور چندين ساله را باز کنند. معضل کنوني افغانستان تقويت طالبان و حمايت آنان از سوي پاکستان است.

يا بايد ما جنگ بر ضد طالبان را تسريع سازيم و شهر ها و راه ها را از چنگ اين گروه وحشي و تروريست نجات بدهيم، يا به اين ترتيب شاهد مداخلات آشکار و پنهان پاکستاني ها در افغانستان باشيم.

ما از حکومت افغانستان مي خواهيم که ديگر منتظر مراجعه طالبان براي صلح نباشد و سرکوب قطعي طالبان را در دستور کار خويش قرار دهد. اين حرکت طالبان که به دستور پاکستاني ها صورت گرفته است يک حرکت نمادين است تا از يک سو نشان بدهند که مي توانند براي دولت چالش آفريني کنند و از جانبي نشان بدهند، که به هر صورتي از پاکستاني ها پشتيباني مي کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید