كابل از شهروحشت بيرون ساخته شود!

از اسباب و عوامل بد امنی در شهر کابل، یکی هم این است که  در شهر کابل افراد مسلحی وجود دارند که سلاح های غیر قانونی با خود حمل می کنند و دیده شده است که این افراد حتا در دسته های محافظ شماری از نماینده گان مردم و زورمندان، اراکین بلند پایه و ثروتمندان، قراردارند.

شماری از این افراد مسلح با موترهای شیشه سیاه شان شب و روز در شهر گشت می زنند و دیده شده است که حتا به پولیس و ترافیک شهر حمله می کنند و نشان می دهند که به قانون تمکین ندارند.

همچنان شماری  حتا در لباس های نظامی در حالی گشت و گذار دارند که منسوب آن نیستند و این ها اند که در کنار هزاران مجرم دیگر، دست به جنایت و جرم می زنند و شهر را به یک وحشتکده مبدل کرده اند.

موتر های شیشه دودی همیشه در اذهان مردم مورد سوء ظن بوده اند و مردم باور می کنند که این موتر ها در کار اختطاف و انتقال و جابه جایی انتحاری ها هم در شهر مورد استفاده قرار می گیرد.

طی چند هفته اخیر موارد نگران کننده ای از رخداد ها و حوادث در شهر کابل دیده شد که موجب وحشت شهروندان کابل گردیده است.

در پی انتقادات شدید مردم از این وضعیت،گارنیزیون کابل یک بار دیگر تصمیم گرفت تا گلیم این وسایط و افراد و اشخاص غیر مسؤول را از شهر جمع کند تا مایۀ آرامش مردم را فراهم ساخته باشد.

سه روز پیش این کمپاین آغاز گردید و تا حال نتایج خوبی را در قبال داشته است و مردم از اعلامیه گارنیزیون و عملکرد نیرو های آن در شهر کابل خشنود اند واز آن به گرمی استقبال می کنند.

با آغاز روند پاکسازی موتر های شیشه سیاه از شهر، این بار هلهلۀ مخالفت از مجلس نماینده گان بلند شد و چنانچه همه شنیده و دیده اند که لالی حمیدزی نماینده مردم قندهار در مجلس، آشکارا اعلام کرد که این کار غیر قانونی است و آن ها نمی خواهند که حاضر شوند محافظان آنها  بیومتریک شوند ویا  کارت حمل سلاح آنها کنترول گردد تا مشروعیت و قانونی بودن آن تثبیت گردد.

این در حالیست که عده یی از نماینده گان و چهره های سیاسی، در معیت دسته هایی در شهر تردد می کنند که مجهز به تسلحیات سنگین نظامی از قبیل راکت انداز ها و توپ های سرشانه یی و ماشیندار های پیکا می باشند و با گشت زدن در شهر، برای مردم وحشت و ترس ایجاد می کنند.

این ها هستند که حتا در برخی از رویداد های  پنهان و آشکاری دست دارند که در آن جان و مال مردم عزیز ما آسیب دیده است.

ما در حالی که از اقدام اخیر گارنیزیون کابل به شدت حمایت می کنیم امیدواریم که مردم عزیز شهر کابل و دیگر شهر های افغانستان نیز در کنار این نیرو ها، اقداماتی را که در راستای تأمین امنیت و آرامش در شهر ها و مبارزه با جرم و جنایت صورت می گیرد، حمایت کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید