واه – واه – اين را مي گويند دولت؟

 

زورمندان و مفسدين از جاده هاي شهرکابل بهره گيرى غيرقانونى مى کنند

رشوت گرفتن از موترهاى مسافربرى و زورگويى برخى افراد در شهر کابل، برعلاوه بى نظمى، سبب شده است که موترهاى زورمندان و راننده گان رشوت دهنده بدون نوبت کار کنند و حق ديگران زير پا شود.

به اساس معلومات رياست انسجام و انکشاف ترانسپورت باربرى و مسافربرى وزارت ترانسپورت، خدمات ترانسپورتى شهر کابل در33 مسير و 450 ايستگاه تنظيم شده است.

آژانس خبرى پژواک اين خدمات را در ايستگاه هاى پنج نقطه مزدحم شهر (شاه دو شمشيره (ع)، سينما پامير، چوک سپاهى گمنام، کوته سنگى و سراى شمالى) بررسى کرده است.

راننده گان در ايستگاه سراى شمالى شکايتى نداشته؛ اما برخى ها در چهار ايستگاه ديگر که شامل 13 مسير مى شود، گفته اند، کسانى که هفته وار 700 تا 1400 افغانى به پوليس ترافيک و يا شخص مؤظف براى تنظيم موترها مى پردازند، مى توانند بدون نوبت از ايستگاه ها مسافر بگيرند.

افراد داراى معلوليت براى تنظيم موترها در ايستگاه ها از سوى اتحاديه ها و شرکت هاى مسافربرى در همآهنگى با بخش ذيربط وزارت ترانسپورت توظيف شده و از هر موتر ده تا 20 افغانى اخذ مى کنند.

راننده گان مى گويند، کسانى که به پوليس ترافيک پول مى پردازند و يا موترهاى آن ها مربوط به زورمندان است، مى توانند روزانه در يک مسير چندين بار بيشتر از راننده گانى رفت و آمد کنند که پول نمى پردازند.

غصب جاده از سوى زورمندان

بي نظمي موترها در نزديکي پل ميرويس ميدان (کوته سنگي) بيداد مي کند. در اين ساحه ايستگاه موترهاي ليني موجود نيست اما ده ها موتر (مرسديس) مربوط به افراد زورمند با حرکت خلاف دست جاده، از اين محل مسافر مى گيرند.

جاويد که در مسير يادشده راننده گى مي کند، مى گويد که ايستگاه موترهاى کمپنى در نزديکى شفاخانه سپين غر است، اما موترهاى زورمندان از سراى هراتى تا به پل کوته سنگى صدها متر بى دست مى روند و به زور از آن جا مسافر مى گيرند.

او در حالى که مى گفت پوليس مانع اين کار غيرقانونى نمى شود، افزود: «اگر ما پنج پيره برويم آن ها (موترهاى زورمندان) هشت پيره مي روند.»

وي افزود که نصف موترهاى مسافربرى اين لين مربوط به زورمندان مي باشد و متباقى از مردم بيچاره اي است که مطابق قانون ترافيک در ايستگاه مشخص توقف مي کنند و ساعت ها منتظر پيدا کردن مسافر مى باشند.

خبرنگار پژواک در غرفه پوليس ترافيک کوته سنگى با مؤظفين پوليس صحبت مي کرد که يک راننده وارد غرفه شد و خواستار بازپس گيرى نمبر پليت موترش شد که پوليس ترافيک آن را به دليل عدم پرداخت 300 افغاني جريمه با خود آورده بود.

اين راننده بدون گرفتن نام قوماندان، خطاب به پوليس ترافيک گفت:«موتر از قوماندان است، پارچه ات را پس بگير، پليت را بده و مرا جگرخون نکن.» اما مؤظفين ترافيک از دادن نمبر پليت موتر خوددارى مى کردند.

يک راننده مسير کوته سنگي- کمپني که صدها متر بي دست آمده بود، در جواب سوالى که چرا عمل خلاف را انجام مي دهد، گفت: «چطور کنيم، همين جا جاي بي نظمي است، کُلگي بي نظمي مي کنند، تنها موتر ما نيست و ما هم بي نظمي مي کنيم، چون مالک ما گفته است که بي دست بالاي شان برو.»

وي افزود که اول بايد جلو پول گرفتن روزانه و هفته وار پوليس ترافيک از راننده گان گرفته شود، تا بي نظمي به ميان نيايد، چون ده ها موتر با پرداخت رشوت به پوليس ترافيک از سراي هراتي تا نزديک پل کوته سنگى بي دست مي آيند.

اما يک تن از افسران پوليس ترافيک در کوته سنگي که از ذکر نام اش خوددارى کرد، گفت که حدود 80 موتر مربوط به «قوماندانان جهادي و زورمندان»، حدود پنجصد متر جاده را از سراي هراتي تا نزديکى پل کوته سنگي خلاف دست مى پيمايند و از وسط جاده بدون نوبت مسافر مي گيرند.

به گفتة او، هرگاه پوليس ترافيک يکي از موترهايي را که خلاف دست جاده حرکت مي کند، پارچه جريمه بدهد، نزديک شام ده ها تن با برچه و چاقو آمده تهديد مي کنند و حوزه امنيتي هم با آنان همکاري نمي کند.

وي با رد اين که پولي از موترهاي مسافربري دريافت نمي کنند، افزود: «کوته سنگي بدترين و مزدحم ترين ساحه در شهر کابل مي باشد که شش ايستگاه غير قانوني دارد، حرف اول را زورمندان مي زنند و کار کردن در اين جا دشوار است و آدم را با مشکلات رواني روبرو مي سازد.»

وي با تأکيد گفت: «از طرف شام ما به مشکل جاده را باز مي کنيم و توانايي مقابله با موترهاي زورمندان را نداريم و حتا راننده گان آن با دادن دشنام با ما درگير مي شوند.»

برخي راننده گان ديگر مسير چهارراهي قنبر، مرکز شهر و سراى شمالى در نزديکى پل کوته سنگي مي گويند که آن ها فقط از هر نوبت ده افغاني به نماينده معلولين (تنظيم کننده موترها) مي پردازند، اما در قسمت هاي وسطي پل به طرف چهارراهي قنبر، راننده گان برخي موترها بدون نوبت مسافر مي گيرند.

محمد ايوب راننده در مسير کوته سنگي- چهارراهي قنبر گفت: «ما در لين، ساعت ها منتظر مي مانيم، اما بعضي موترها با حق دادن به نماينده لنگ ها و ترافيک، بدون نوبت از بغل پل سواري مي گيرند.»

وي افزود که براي حل اين مشکل تا به حال چندين بار دسته جمعي نزد آمر ساحوي پوليس ترافيک در کوته سنگي مراجعه کرده اند، اما اين مشکل کماکان باقي است.

ايوب، نگفت راننده هايى که بى نوبت مسافر مى گيرند، چه مقدار رشوت مى دهند، اما برخى ها در ايستگاه موترهاى مسافربرى مسيرهاى ده دانا، دوغ آباد و چهلستون در مقابل زيارت «شاه دو شمشيره عليه رحمه» و سينما پامير مدعى اند راننده هايى که بى نوبت مسافر مى گيرند، به پوليس ترافيک و يا کسى که براى تنظيم موترها توظيف شده هفته وار تا 1400 افغانى رشوت مى دهند.

اختر محمد يک تن از اين راننده ها که در مسير ده دانا کار مى کند، گفت که در مسيرهاى ده دانا، دوغ آباد، کوته سنگى و چهلستون راننده گانى صدها موتر با پرداخت رشوت بى نوبت مسافر مى گيرند.

وي افزود: «بارها افراد بد معاش و زورگير موترهاي شان را در مقابل موتر من در حالي که نوبتم بوده، ايستاد کرده و پر شده رفته است، اما زماني که سر و صدا هم بکنيم کسى صداى ما را نمى شنود.»

وي گفت: «هرگاه من از پيش سينما پامير، سر پل و شاه دو شمشيره مسافر بگيرم و پول ندهم، ترافيک مرا 300 افغانى جريمه مي کند، در حالي که موتر ديگري که پول مي دهد در پهلوي من ايستاد کرده و سواري بگيرد، او را چيزي نمي گويد.»

سالم راننده ديگرى که از سر پل شاه دو شمشيره بي نوبت مسافر مي گرفت، گفت: «ترافيک ها روزانه صد افغاني و هفته وار 700 افغاني مي گيرند و اجازه مي دهند که بي نوبت سواري بگيريم.»

به گفتة او، هر گاه در لين منتظر بماند از شش پيره اضافه تر رفت و آمد کرده نمي تواند، اما اگر بي نوبت مسافر بگيرد، روزانه 9 پيره رفت و آمد کرده مي تواند.

حميدالله که در سه مسير (دارالامان، ده دانا و دوغ آباد) راننده گى مي کند، بدون ارايه جزييات، دادن رشوت به پوليس ترافيک را تأييد مى کند و مى گويد: «اگر بي نوبت بروم، روزانه ده پيره رفت و آمد مي کنم، اما هرگاه در لين باشم از هشت پيره بيشتر نمي شود.»

پرداخت رشوت براى انتخاب مسير کوتاه

يک راننده در ايستگاه شاه دو شمشيره که در لين دوغ آباد کار مى کند و خود را احمدجان معرفى کرد، گفت، موترهايى که در لين کار مي کنند مقيد به رساندن مسافر تا ايستگاه اخير در ده دانا و دوغ آباد مي باشند، اما به موترهايى که به نماينده معلولين پول بيشتر مي دهند، اجازه داده مى شود که با عين کرايه مسافرين مناطقى تا سه راهي علاوالدين را که در موقعيت نزديک واقع است، بگيرند.

به گفتة او، راننده گانى که اين اجازه را در بدل پرداخت رشوت پيدا مى کنند مى توانند زودتر برگردند و مخصوصاً هنگام شام چندين مرتبه رفت و آمد کنند.

وي گفت: «ما چندين بار با راننده گان، جنگ کرديم، اما زور ما نمي رسد که مانع شان شويم.»

با اين حال، مجيب الله از معلولينى که براى تنظيم موترها در شاه دوشمشيره مؤظف است مى گويد که او از هر موتر با در نظرداشت کرايه لين، ده و يا بيست افغانى در هر نوبت اخذ مى کند و از کسى براى انتخاب مسير کوتاه و يا دادن نوبت پول اضافه نگرفته است.

اما او مى افزايد: «حدود 60 موتر که از سر پل شاه دو شمشيره سواري مي گيرند، هر موتر هفته وار 800 افغاني به ترافيک مي دهد و بدون نوبت سواري مي گيرد.»

اما مؤظفين پوليس ترافيک در نزديکي زيارت شاه دو شمشيره، اخذ هر نوع پول از راننده هاي موترهاي مسافربري را رد کرده گفتند که اجازه ندارند که بيشتر از اين با رسانه ها صحبت کنند.

نشانى شدن موترهاى رشوت دهنده گان

محمد قاسم نماينده معلولين و يک تن از مسؤولين تنظيم موترهاي مسير ارزان قيمت، بگرامي و کارته نو در نزديکي سينما پامير گفت که حدود 260 موتر در نزدش ثبت مي باشد، اما برعلاوه آن، يک تعداد موترها در اين مسير با پرداخت رشوت به پوليس ترافيک بدون نوبت مسافر مي گيرند.

وي همچنان گفت: «سال گذشته حدود 120 موتري که به ترافيک حق مي دادند و در موترهاي شان علامت هاي مختلف ( گذاشتن ناک پلاستيکى در پيش روى موتر و چسپاندن علامه هاى مختلف) داشتند، گير کردم و به ترافيک گفتم که چرا از اين موترها پول مي گيريد، گفت که تو به آن ها کار نداشته باش، مرا آمرم گفته که اين کار را بکو.»

قاسم خاطر نشان کرد که اين عملکرد غيرقانوني پوليس ترافيک سبب مي شود تا موترهاي لين که به نوبت مسافر مي گيرند، خالي بمانند و موترهايى که بي نوبت مسافر مي گيرند، زود پُر شده و بروند.

يک تن از کلينرهاي موترهاي مسير کارته نو- ارزان قيمت و بگرامي که بدون نوبت در سينما پامير مسافر سوار مي کرد، گفت تا به پوليس ترافيک حق ندهد، اجازه نمي يابد که بدون نوبت مسافر بگيرد.

وي بدون ارايه جزييات افزود: «ترافيک از کسي روزکي و از کسي هفته گکي پول مي گيرد و به موترهايى که حق ميتن يک تاپه مي زنند و تمامي موترهاي تاپه دار پيسه ميتن.»

اين در حالى است که به اساس گزارش ها، اين عملکردهاى غيرقانونى و همچنان اخاذى ها از دست فروشان و غرفه داران از عوامل بى نظمى در سيستم ترافيک و بندش راه ها در شهر کابل شده است.

از محمد شفيق سعيدي رييس عمومي ترافيک، در مورد بي نظمي ها و اخاذي هاي درون شهري از سوي پوليس ترافيک در کابل پرسيده شد، اما وي گفت که فرماندهي پوليس کابل بايد جواب بدهد.

بصير مجاهد سخنگوي فرماندهي زون 101 آسمايي کابل مى گويد که پوليس شکايت هاى موجود در مورد پرداخت رشوت راننده گان به پوليس ترافيک و نماينده گان معلولين را با جديت پيگيرى مى کند، اما شهروندان کابل مي گويند که اين حرف ها تنها مي تواند يک فريب و اغوا باشد و مردم به آن باور ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید