ازروند توزيع شناسنامه هاى برقى حمايت مى كنيم!

گزارش شده که حکومت مصمم گرديده تا روند توزيع شناسنامه هاي برقي را در کشور به زودي آغاز کند. اين گزارش نگفته است که زمان   دقيق توزيع شناسنامه ها را چه زماني گفته اند ولي اين خبر روزنه اميدي است براي همه شهروندان کشور که پس از ساليان درازي، داراي سند معتبري مي شوند که معرف هويت شان خواهد بود و در هر جايي مدار اعتبار خواهد بود.

چند سال مي شود که نهادي به منظور توزيع شناسنامه هاي برقي در کشور ايجاد شده بود ولي اين نهاد به دلايل مختلف نتوانست اين روند را آغاز کند تا آن جا که کشور هاي کمک کننده به آن از ادامه تمويل اين اداره خود داري کردند و حتا کارکنان اين اداره مرخص شدند.

هر چند تمام خواسته هاي مردم در طرح اين شناسنامه ها در نظر گرفته نشده است ولي گذشتن از يک سندي که تهيه و تدارک آن به بسيار آساني ميسر است و به دست آوردن شناسنامه اي که با معيار هاي جهاني برابر است، خود يک امتياز و اطمينان براي هر هموطن شده مي تواند.

اين کار همچنان براي انتخابات افغانستان نيز کمک بسيار زياد مي کند و ميسر است که حکومت را از توزيع کارت براي شرکت در انتخابات نيز باز دارد که هم مصرف اضافي است و هم خود اين کارت ها مي تواند در هر جايي جعل شود و ممکن است فردي از چند محل اين گونه کارت ها را به دست آورد که در سلامت هر گونه انتخاباتي تأثيرات نا مطلوب دارد.

معلوم است که براي برگزاري روندي شفاف براي هر انتخابات داشتن تضمين هاي اطمينان بخش و اسنادي براي شهروندان ضرور است که بتواند هر گونه جعل و تقلب را ناميسر سازد.

در کشور هاي داراي امکانات و توانايي هاي مالي و پيشرفته سيستم هاي مطميني براي انتخابات سنجيده شده است و حالا که ما از آن بي بهره ايم، توزيع شناسنامه هاي برقي در کشور مي تواند اين مشکل را در کشور ما نيز حل کند.

توزيع شناسنامه هاي برقي بهترين راه شريک سازي آراي شهروندان در جريان انتخابات هاي آينده مي باشد و اين کار از جعل کاران و متقلبين امکان هر گونه جعل را خواهد گرفت و شفافيت و درستي آن را تضمين مي کند.

از جانب ديگر توزيع شناسنامه هاي برقي يک سودمندي بزرگ ديگر نيز دارد که بر اساس آن حکومت مي تواند نفوس کل کشور را به درستي بداند و بر بنياد آن از اين مقياس، در سامان دهي امور اقتصادي بهره ببرد.

با توزيع اين شناسنامه ها همچنان شمار شهروندان متعلق به هر قوم نيز مشخص مي گردد و اين هم براي اقوام ساکن در کشور معلومات خواهد بود.

اما معلوم است که جنگ در کشور ادامه دارد و دولت نمي تواند شناسنامه هاي برقي را در سراسر کشور توزيع کند. برخي از ولسوالي ها بد امن بوده و در آنجا ها مخالفين مسلح حاکميت دارند و اين امر، دسترسي به آمار کل کشور را در حال حاضر امکان ناپذير مي سازد.

همه از روند توزيع شناسنامه هاي برقي حمايت مي کنيم و آن را يک گام بزرگ در راستاي شناخت دقيق و معتبر مردم افغانستان مي دانيم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید