قرارداد پروژه بند مچلغو به يک شرکت روسي واگذار شد

مسؤولان وزارت انرژي و آب مي‌گويند که قرارداد ساخت پروژه بند مچلغو در ولايت پکتيا با هزينه بيش از بيست ودوميليون دالر، به يک شرکت روسي واگذار مي‌شود.

محمد حکيم  غلجايي، رييس نظارت برتطبيق پروژه‌هاي آب وزارت انرژي وآب گفت:” اين پروژه براي تأمين آب براي کشت درولايت پکتيا بسيار با اهميت است وما تلاش داريم که به زودي کارآن ازسر گرفته شود.”

در اين حال مسؤولان شوراي ولايتي پکتيا مي‌گويند که با درنظرداشت تأخير کارچند ساله در اين پروژه، حکومت بايد ازساخت بند مچلغو نظارت جدي کند.

آنان مي‌گويند که شرکت پيمانکاراين پروژه که پيش ازاين اين پروژه به آن داده شده بود، سي درصد تخصيص اين پروژه را به دست آورده است، اما تا کنون درحدود پنج درصد کاراين پروژه تمام نشده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید