پاکستان منافق خواهان پايان جنگ  در افغانستان نيست !

 

يکي از بدبختي‌هاي کلان مردم افغانستان اين است که از لحاظ جغرافيايي همسايه کشوري مي باشد که سرشت آن بر بنياد منافع استعماري گذاشته شده است تا هميشه دردسري باشد به مردم ما.

از بدو ايجاد اين کشور تا کنون، ما پيوسته از رهگذر مداخلات پاکستان در امور داخلي خويش گرفتار مشکلات فراواني بوده ايم.

از زمان صدارت محمدداوود به اين سو روند توطيه و دسايس سياستمداران پاکستان عليه مردم و کشور ما آغاز گرديد و اين امر زماني شدت يافت که جريان چپ افغانستان دست به کودتا زد و با به قدرت رسيدن حزب دموکراتيک خلق و بعد با تجاوز اتحاد شوروي وقت به کشور ما، پاکستاني ها برنامه هاي تخريب و ويراني افغانستان را طراحي کرده و آن را به ياري کشور هاي غربي در مدت چهارده سال در عمل پياده کردند.

پاکستاني ها به دنبال دستيابي به عمق استراتيژيک در کشور ما است و به اين بهانه و براي برپايي حکومت دست نشانده که با هندوستان نيز در تقابل و ستيز باشد، تلاش کرده است و تجربه حکومت طالبان اين ادعا را به روشني ثابت کرده است.

حالا جهانيان به روشني ميدانند که تجاوزات پاکستاني ها به کشور ما با گسيل تروريست و دهشت افگن، يکي از عوامل ادامه جنگ دراز مدت در سرزمين ماست و ما شاهد کشتار و ويراني وطن خويش به دست کساني هستيم که از سوي پاکستاني ها فرمان مي گيرند و منافع آنان را در اين جا حراست مي کنند.

به تازه گي هم حسين حقاني، يکي از ديپلومات هاي نامدار پاکستاني در غرب اين مسايل را تأييد کرده و ياد آور شده استکه پاکستان خواهان پايان يافتن جنگ درافغانستان نيست.

اين ديپلومات اعتراف کرده که ختم جنگ در افغانستان  مانع رسيدن کشورش به اهداف خود مي باشد و از اين رو در حالي که در ظاهر با امريکا تعهد کرده است که در امر مبارزه با تروريزم مشارکت مي کند، در پشت پرده تروريزم و دهشت افگني را حمايت مي کند.

اين اعترافات هرچند براي جهانيان يک حقانيت حکومت و مردم ما را ثابت مي کند ولي، آشکار است که جهانيان و از جمله امريکا نيز اين نکته را درک کرده است.

استراتيژي جديد ايالات متحده امريکا در قبال افغانستان و جنوب آسيا بيانگر پاليسي هاي جديد آن کشور در اين راستا بوده و آن کشور به پاکستاني ها در مورد وارد کردن تغيير در سياست هاي شان در قبال افغانستان هشدار داده و ادامه همکاري و کمک هايش را به اين کشور مربوط به آن دانسته است.

مردم ما نيز مطمين باشند که تأمين صلح در افغانستان نيز منوط به اين است که اين همسايه بد، نياتش را در قبال مردم و کشور ما عوض کند، مراکز ترور و دهشت در کشور خويش را ببندد و ديگر از طالبان حمايت نکند و اجازه بدهد تا اين گروه روي ميز گفت و گو و مذاکره با افغانستان بنشيند تا جنگ در اين جغرافياي خونين پايان يابد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید