بازی شیطانی ترامپ در برابر تمدن اسلامی!

محمد علی مهرزاد

 

اگـر قـرار بـر ایـن باشـد کـه جنـگ سـرد در  میـادی پایـان یافتـه پنداشـته 1991سـال شـود و همچنـان جنـگ سـرد را جنـگ سـوم جهانـی  فـرض کنیـم؛ بـدون تردیـد ایـن بـدان معنـا اسـت کـه ایـالات متحـده امریـکا بـا ایـن اعامیـة دونالد ترامـپ رییس جمهـوری امریکا کـه قبلـة اول مسـلمانان یعنـی بیت المقـدس را بـه حیـث پایتخـت اسـرائیل شـناخته، نـه تنهـا کشـورهای اسـامی را بـه مبـارزه طلبیـده، بلکه کشـورهای جهـان را بـدون اسـتثنا بـه مسـخره

گرفتـه اسـت و اکنـون درگیـر یک جنـگ دیگر کـه شـاید چهـارم جهانـی باشـد، بر ضد اسـام سـپتامبر 11خـود را قـرار داده اسـت؟ پـس از  نگـرش رویارویـی میـان ایـالات متحـده 2001 از یـک سـو و جهـان اسـام از سـوی دیگـر، با ایـن اعـان دونالـد ترامـپ اعتبـار روز افـزون مـی یابـد. اگـر بپذیریم کـه جنگ، اول بـه بهانه مبـارزه علیـه تروریـزم درافغانسـتان درسـال  نشـانه ی آغـاز دوره کوتـاه نظـم نویـن 2001 جهانـی بـود؛ آیـا جنـگ ضـد عـراق درسـال ،نمـادی ازبرخـورد تمدن هـا نیسـت؟ 2003 کارشناسـان سیاسـی بـه ایـن باورهسـتند کـه مفکـوره تقابـل تمـدن هـا مولـود اندیشـه دوتن از جملـه (برناردلوئیـس وسـاموئیل هانیگتـون) بـوده کـه اندیشـه های تقابـل علیـه تمـدن اسـام را پروراندنـد وبـرای اجـرای ایـن تـز، جـورج بـوش رییـس جمهورسـابق قـدم اول را برداشـت. البتـه آغـاز گـر ایـن تزفاجعـه بار، جنـگ درافغانسـتان وعـراق بـود کـه بـه بهانـة مبـارزه علیـه تروریسـم درافغانسـتان وبـه بهانة محوسـاح هسـتوی درعـراق زیرعنـوان نبرد با القاعـده ومتحـدان شـان راآغازکردنـد؛ حقیقـت امرغیرازیـن بـود که همانـا مبارزه گسـترده میان تمـدن یهـودی- مسـیحی ازیـک سـو وجهـان اسـام از سـوی دیگـر بـه راه انداختـه شـد. به ادامـه اقـدام جـورج بـوش، اکنـون شـتاب بـی امـان وغیرمنطقـی دونالـد ترامپ وجنـگ طلبان همفکـرش درکاخ سـفید ویهـودان بنیـاد گـرای دسـت راسـتی در اسـرائیل، زمینـه را بـرای جنـگ جدید مسـاعد مـی سـازند. با ایـن اقدام ماجراجویانـة ترامـپ درتاریخ تشـکیل سـازمان ملـل متحـد بـه ایـن پیمانه مخالفت شـدید سـه قـدرت بزرگ جهانی دارای حق وتو درشـورای امنیت سـازمان ملـل متحد چون شـوروی، چین

وفرانسـه کـه برای اولیـن بارشـگاف عمیق میان اتحـاد اروپـا وامریـکا را درابعـاد گسـترده دامن زد وهمچنـان حکایـت از آن دارد کـه تهاجـم امریـکا بـه افغانسـتان بـه خاطـر محـو تروریزم نبـوده وهـم جنگ درعـراق وازبین بـردن صدام حسـین ویـا خلـع سـاح حکومـت بعثـی عراق ختـم نشـده ؛ بلکه به باورکارشناسـان، تأسـیس  ، یکـی ازاهـداف بـس 21امپراتـوری درقـرن بزرگ تـر و طولانی تـر را در سـر مـی پرورانـد  سـال پیـش 30کـه طراحـی آن درحقیقـت از

شـروع شـده است.  30 رابـرت دریفـوس؛ نویسـنده مقالـه ((بی تابی سـاله)) بـا اشـاره به پروسـه پنـج مرحلـه ای که شامل: – سـازماندهی لشکرکشی سریع1 – تشـکیل فرماندهی مرکزی2 )1991- جنگ خلیج فارس،(3 .)2001- جنگ افغانستان (4 )مـی شـود، ایـن 2003- جنـگ عراق(5 خبرنگاربـا چشـم تیزبیـن وقلم موشـگافانة خود  سـیرحوادث را بـه دقـت زیـر نظـر داشـته و بـا نـگارش تحلیل هایـی براسـاس اعترافات توجه برانگیزبرخـی ازبازیگـران پشـت پـرده دنیـای سیاسـت وبـا اسـتفاده از اسـناد انـکار ناپذیـر، حقایـق را از پـس پرده بیرون کشـیده وبا زیبایی

هرچـه تمام تـر در معـرض دید عموم قـرارداده اسـت کـه هرخواننـده را نسـبت بـه نقشـه های طولانـی امریـکا بـرای تغییـر سـاختار قـدرت در خـاور میانـه و افغانسـتان، تحکیـم سـلطة  21جهانـی وتأسـیس امپراتـوری امریـکا درقرن آگاه می کنـد. خـوب اسـت کـه خواننـده گان بـه تزاصلـی سـاموئل هانتینگتـون کـه درکتـاب بحـث برانگیزخـود بنـام ” برخـورد تمدن ها “در واقـع بیانیـة جنگـی تئوریسـن هـای کاخ سـفید را کـه دراعامیـه ترامـپ نمایـان شـد تشـکیل می دهـد. هانتینگتـون بـا بیـان ایـن مسـأله که نه راسـتگرایی اسـامی کـه قـرآن واسـام دشـمن ماسـت، می نویسـد: “مشـکل اساسـی غـرب ، بنیـاد گرایـی اسـامی نیست.اسـام مشـکل اصلـی اسـت؛ تمـدن متفـاوت کـه مردمانـش بـه برتـری فرهنـگ خویـش باوردارنـد وضعف وناتوانـی آن هـا، برای شـان عقـده شـده اسـت. اسـام، تنهـا سـازمان سـیا ووزارت خارجـه ی امریـکا را دشـمن نمـی داند، بل تمـدن غرب را کـه مردمانش بـه جهانی بـودن فرهنگشـان باوردارنـد وبرتـری قدرت شـان آن هـا را بـه گسـترش فرهنـگ غـرب وجهانـی کـردن آن وامـی دارد،چنـان مـی نگـرد.” ایـن بـوش بـود کـه دررونـد اتخاذ سیاسـت جنگـی اش، نخسـت درافغانسـتان وسـپس درعـراق تحت نـام جنـگ بی پایـان علیـه تروریسـم درظاهرخـودرا محتـاط وانمـود کـرد؛ ولـی  بـوش ناشـیانه ًبعـدا بـه جنـگ صلیبـی درخاورمیانـه واردشـد . امـا بعـد از این کـه جهـان او را بـه شـماتت گرفتنـد بـه اشـتباه خـود پـی بـرد و از آن پـس در سـخنرانی هایش بـر ایـن نکتـه پـا می فشـرد کـه ایـالات متحـده درگیرجنـگ علیه تروریسـت ها اسـت ونـه مسـلمانان . امـا درحقیقـت، جنـگ

بـوش علیـه تروریسـم تنهـا یـک بهانـه یـی بیـش نبـود ، تـا بتوانـد بـرای پیاده کردن مشـی رادیـکال وماجراجویانـة جدیـد درخاورمیانـه وافغانسـتان و آسـیای مرکزی دسـت باز داشـته باشـد. منتقـدان بـر جسـته سیاسـت هـای نظامـی دولـت بـوش بـرای مقابلـه بـا تروریسـم وحضورامپریالیسـتی ایـالات متحـده، اسـتدلال مـی کردنـد کـه بازتـاب آتـش ایـن جنـگ افـروزی گریبـان ایـالات متحـده را خواهـد گرفـت و پیـش از این کـه تروریسـت هـا ازبین رونـد، بـر شـمار آن ها افزوده می شـود. خشـم ناشـی ازاشـغال عـراق وافغانسـتان ، جهادگران بیشـتری را بـه میـدان کارزاردرایـن دو کشـور فـرا خوانـد و ممکـن اسـت آتـش ایـن منازعـه بـه پاکسـتان وعربسـتان سـعودی نیـز سـرایت کنـد ودولت هـای اسـامی ومحافظـه کارایـن کشـورها بـه کام گروه هـای پنهـان افراطیـون وهابـی فـرو رونـد. بـدون شـک، تحلیـل وانتقـاد وپیـش بینـی کارشناسـان تحقـق یافـت و اکنـون دونالـد  هـای ناتمـام بـوش را بـه  ترامـپ برنامه شـکل نهایـت وحشـی گـری ادامـه مـی دهـد. تاجایی کـه اوضـاع امـروزی امریـکا را تحلیـل گـران سیاسـی بـه بررسـی گرفتـه انـد وبـه این نتیجـه رسـیده انـد که ترامـپ از آغـاز انتخابش بـه حیـث رییـس جمهـور، باعـث بحرانـات نـه تنهـا درسیاسـت داخلـی شـده ، بلکـه درجهـان سیاسـت  دراذهـان ًخارجـی کامـا جامعـه جهانـی مـورد شـماتت قرارگرفته اسـت؛ بـرای این کـه اذهـان مـردم امریکاراکـه ناشـی ازمشـکات اقتصـادی، اجتماعـی وفرهنگـی کـه درداخـل ایجـاد شـده و هـر روز دامنـة آن بـه رسـوایی ترامـپ تبدیـل شـده اسـت؛ بـرای نجات از ناکامی هـای داخلـی بـا اعـان انتقـال پایتخـت از تـل ابیـب بـه بیـت المقـدس وبـه رسـمیت شـناختن قدس شـریف بـه حیث مرکزاسـرائیل خواسـت تـا اذهـان مـردم امریـکارا بـه خـارج معطـوف کنـد. البتـه ایـن یک امرمسـلم  اسـت کـه یهـودان کـه تمـام اقتصـاد جهـان را رهبری مـی کننـد نـه تنهـا درانتخـاب رییـس جمهوران امریـکا نقـش تعییـن کننـده دارنـد، بلکـه در تعییـن خـط مشـی سیاسـی خارجـی امریـکا نیـز دسـت بالایـی دارنـد ، در صورتی کـه هـر رییـس جمهورامریـکا مخالـف منافـع یهـودان درداخـل ویـا خـارج، تصمیـم بگیـرد بـدون شـک ترورویـا بـه شـکلی از اشـکال کنـارزده مـی شـود. روی این اصـل اعامیة دونالد ترامپ مبنی برعنـوان کـردن بیـت المقـدس بـه حیـث پایتخت اسـرائیل غاصـب، درظاهرمصرف داخلـی پنداشـته می شـود وبه هیـچ عنوان نظربـه واکنـش بی نظیرمـردم سراسـرجهان ضمانـت اجرایـی نداشـته، موجبـات شـرمنده گـی دولـت نـا همآهنـگ امریـکا را درآینـدة نزدیـک فراهـم خواهدکـرد وآتشـی را کـه ترامـپ بـا این اعـام خود برافروخـت، عاقبت خـودش درآن خواهد سوخت.

3

اشتراک گذاری:

نظر بدهید