ارگ، سياست حذف را در پيش گرفته است

قشلاقی

 

بسياري ها اشرف غني رابه عنوان روشنفکر تحصيل کرده که در علوم اجتماعي و جامعه و اقتصاد، دانش و تبحر دارد، مي شناختند. باور بر اين بود که با رويکار آمدن او نظام تقويت شود، حاکميت قانون جاي قانون شکني ها را بگيرد و آرامش و ثبات به کشور برگردد.

اما اکنون که سه سال از حکومت او مي گذرد، اين انتظارات مردم برآورده نشده است و در عوض اين چهره روشنفکر و آگاه علوم، به عنصري متعصب، عجول و نا عاقبت انديش تبديل گرديده است که همچنان سياست تک محوري و خودکامه گي را انتخاب کرده و ديده مي شود که کشور را به سوي قوم گرايي ها مي کشاند.

غني طي اين سه سال همچنان سياست حذف اقوام ديگر را از دم و دستگاه دولت در پيش گرفته و ديده مي شود که نخبه گان و چهره هاي بارز اين اقوام را از پست هاي شان معذول  مي کند.

تبعيد جنرال دوستم که بر اساس دسيسة سازمان يافته از ارگ انجام يافت در حالي که نشان از حذف بزرگ ترين مرد قدرتمند قوم ازبيک از دستگاه دولت است، دليل ناسپاسي و قدر نشاني رييس جمهوري نيز مي باشد؛ زيرا جنرال دوستم بود که سبب شد اشرف غني به رياست جمهوري برسد و اين نکته را همه مردم افغانستان و جهان مي دانند.

برکناري ديگر چهره هاي بارز سياسي متعلق به اقوام تاجيک و ازبيک از کرسي ها و مناصب شان اين ادعا را ثابت مي کند.

 اما همين ديروز بود که غني ،گل ديگري را به آب داد و به زعم خودشان استعفاي عطامحمدنور را قبول کرد.

اين امر زماني صورت مي گيرد که طي چند روز اخير شايعاتي در اين باره در شهر و رسانه هاي اجتماعي راه يافته بود.

عطامحمد نور مرد قدرتمندي در ولايت بلخ است که طي پانزده سال اخير والي بلخ بود که آن ولايت را به يک شهر کلان و معمور مبدل و شهر مزار شريف را به لحاظ امنيت و ثبات به يک کلان شهر نمونه عوض کرد.

حالا ديده مى شود که شايعات پخش شده درست بوده و اکنون اين مرد کارکشته و مدبر از سمت اش برکنار شده است.

به اين ترتيب غني کارزار تصفيه قومي اش را در دم و دستگاه دولتي ادامه مي دهد و به جاي چهره هاي کامياب و تأثير گذار، کساني را مي گمارد که از يک سو خم و چم موزه پاکي ها را بلد باشد و از جانبي هم تابع اوامر ذات ملوکانه باشند و به خواسته هاي غني، آري و بلي بگويد.

به باور ما رييس جمهوري به عنوان مرد شماره يک کشور اين حق را دارد و کاري که کرده است قانوني مي باشد ولي تبديلي چهره هاي باتجربه و موفق از سمت هاي شان کمکي به تأمين حاکميت قانون نمي کند و در عوض نشانه حکومت داري خوب نيز
نمي باشد.

در سراسر کشور واليان ناکاره زيادي وجود دارند که بايد همين حالا از وظايف شان سبکدوش گردند ولي رييس جمهوري گذاشته تا اين ولايت ها از برکت آنان  هيچگونه پيشرفت، توسعه وترقى نداشته باشد و هر روز بد امن وبي ثبات تر گردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید