حکومت غني مامورين دولت را قرباني کمپني‌هاي خارجي مي‌کند

«ام پيسه» ماهانه از معاش هر مامور  (100) افغاني به دست مي آورد

از آغاز سال گذشته خورشيدي در برخي از ادارات حکومت، معاش کارمندان از طريق «ام پيسه» اجرا مي گردد و کارمندان اين ادارات معاش شان را از طريق بانک هاي خصوصي باسيستم
«ام پيسه» اخذ مي دارند.

شماري از کارمندان  دولت که معاش خويش را با سيستم جديد «ام پيسه» اخذ مي دارند شکايت دارند که اين سيستم در کشور چندان مروج نيست و بسياري از کارمندان اين نهادها (پرسونل خدماتي) چون سواد کافي ندارند، هنگام اخذ معاش با مشکل زياد رو به رو مي شوند.

يکي از اين ادارات، وزارت کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولين است که معاش کارمندانش را با سيستم «ام پيسه» توزيع مي دارد.

يک تن از کارمندان اين وزارت که نخواست نامش فاش شود به روزنامه آرمان ملي گفت، سيستم «ام پيسه» بر علاوه اين که يک سرگرداني براي کارمندان دولت ايجاد کرده، کمپني مخابراتي روشن که اين سيستم را با وزارت کار قرار داد نموده، بر علاوه اين که ماهانه يکصد افغاني به نام
حق الزحمه از معاش کارمندان وضع مي کند، سيمکارت هاي خويش را نيز به اين کارمندان توزيع کرده تا با پيامي که از رسيدن معاش براي کارمندان مي رسد آگاه شوند و اين دريافت ديگر از پول کارمندان است‌تا با ازدياد کريدت، سيمکارت خويش را فعال نگهدارد که با اين کار حکومت غني  مامورين دولت را قرباني کمپني هاي خارجي مي کند.

بر علاوة اين، بانک هاي خصوصي هم از تاديه معاش هر کارمند دولت، مبلغ بيست افغاني را وضع مي کند که در مجموع يک کارمندان دولت بايد ماهانه يکصد و بيست افغاني را به کمپني هاي خصوصي تاديه کند که اگر ميزان کارمندان اين اداره به چهار هزار نفر برسد، کمپني مخابراتي روشن و بانک هاي خصوصي عزيزي و کابل با نک جديد ماهانه مبلغ چهل وهشت هزار افغاني را از کارمندان اخذ مي دارند.

وي افزود، متأسفانه در هر ماه در اکونت يک يا دو کارمند، پول زياد واريز مي شود که اين کارمند بايد با يک سرگرداني اين پول ها را دو باره به حساب وزارت انتقال دهد و اگر چنين کاري را انجام ندهد، يک فيصدي جريمه بايد تحويل بانک نمايد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید