چند عضو مجلس: رييس جمهور قدرت را انحصار کرده است

 

شماري از اعضاي مجلس نماينده‌گان از بي سرنوشت ماندن کميسيون مستقل انتخابات به دليل معرفي نشدن عضو جديد اين کميسيون پس از برکناري رييس آن از سوي حکومت، نگران اند و مي‌گويند، با گذشت يک‌ماه از برکناري رييس پيشين اين کميسيون، هنوز فردي به جاي او معرفي نشده است.

به‌گفتة آنان براساس قانون که محمد اشرف‌غني خود آن‌را توشيح کرده است، درصورت برکناري يک عضو کميسيون مستقل انتخابات، بايد در خلال يک هفته فرد ديگري از فهرست تهيه شده براي عضويت در کميسيون معرفي مي‌شد. اما رييس جمهور با صدور فرمان تازه مبني بر آغاز کار کميته گزينش، از يک سو قانون را زيرپا نموده و از سوي ديگر قصد گزينش فرد مورد نظرش براي عضويت در کميسيون را دارد.

آن‌گونه که صادقي زاده نيلي عضو مجلس نماينده‌گان گفت، رييس جمهور قصد دارد از مجراي کميتة گزينش فرد مورد نظرش را به عضويت اين کميسيون در آورد. اقدامي که به گفتة او سبب آغاز يک چالش ديگر در افغانستان خواهد شد.

همچنان علي اکبر قاسمي عضو ديگر مجلس گفت که رييس برکنار شدة کميسيون انتخابات را براي ارائة پاسخ و شناسايي نقطة ضعف‌هاي کميسيون انتخابات به اين مجلس خواسته شود. به گفتة آقاي قاسمي حضور رييس کميسيون برکنار شدة انتخابات ممکن است مشکلي را در اين کميسيون حل نخواهد شد اما حرف‌هاي او براي شناسايي نقطه ضعف‌هاي کميسيون انتخابات مؤثر است.

صادقي زاده نيلي، نماينده دايکندي در مجلس از انحصار قدرت به دست رييس جمهور و حلقة خاص اطرافيان او در ارگ رياست جمهوري انتقاد کرد و افزود که تمامي تصميم‌ها توسط رييس جمهور، بانوي اول و چند فرد ديگر گرفته مي‌شود.

آقاي نيلي گفت در بيرون از حلقة مورد نظر رييس جمهور حتا معاون اول و معاون دوم رياست جمهوري نيز در تصميم گيري‌ها سهيم نيستند. شرايطي که به گفتة او وضعيت افغانستان را به قهقرا مي‌برد و چنانچه وضعيت اين‌گونه ادامه يابد شرايط غير قابل کنترول در کشور به ميان خواهد آمد.

برمبناي فرمان رييس جمهور و تصميم نهادهاي امنيتي، حکومت اين‌روزها در صدد جمع‌آوري سلاح‌هاي غير قانوني، جلوگيري از رفت و آمد موترهاي شيشه سياه و موترهاي بدون جواز در کابل است. اقدامي که اعضاي مجلس نماينده‌گان آن‌را براي جلوگيري از برخوردهاي غير قانوني و نا امني مفيد مي‌دانند؛ اما از آنجايي که اين اقدام عده از نماينده‌گان را نيز به چالش کشيده است سبب نگراني‌ برخي از اعضاي مجلس شده است.

با اين همه اما به گفته رييس مجلس، اسلحه‌هاي غير قانوني و بدون مجوز، موترهاي شيشه سياه و بدون پليت عامل بسياري از مشکلات و ناامني‌ها در افغانستان به خصوص کابل پايتخت است. آنگونه که رييس مجلس به نقل از وزارت امور داخله مطرح کرد؛ درحال حاضر  45 هزار ميل اسلحة غير قانوني در کابل وجود دارد و اين يک نگراني و تهديد براي امنيت پايتخت است.

به گفتة رييس مجلس، وسايط شيشه سياه و بدون اسناد نيز  يک چالش و عاملي براي سوء استفاده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید