معتادان؛ سوخته‌گان زنده‌گي اند، به آن‌ها رسيده‌گي کنيد!

زمستان در سراسر کشور بيداد مي کند. در چنين سرماي جان سوز و طاقت فرسا، همةمان به خانه هاي گرم و غذا ضرورت داريم که کم و بيش از آن بهره‌مند هستيم.

اما در يک گوشة شهر، زير پل سوخته، صدها شهروند اين سرزمين طبق گزارش هاي رسيده بي‌کس و بي‌خود، بي يار و ياوري و بي آن که به بستر و خانه گرم دسترسي داشته باشند، در چادر هايي که خود از تکه پاره هاي تدارک ديده اند زنده گي شان را دود مي کنند و آنگونه همه خبر دارند پنجاه و سه تن از آنان جان هاي عزيز شان را در اين سرما از دست داده اند و اکنون در گورهاي بي نام و نشان شان آرميده اند.

اين شهروندان فقير و بي نوا که ناچاري هاي زنده گي و فقر و تنگدستي آنان را به اين حال و روز سياه کشانيده است، در اين شهري که هزاران ثروتمند و در زير ساية دولت ناکام و بي توجه، ناگزير اند که هرشب از شدت سرما بلرزند و براي  سيرکردن شکم هاي گرسنة‌شان از هر دري تقلا کنند.

در چنين وضعيتي که از چند سال به اين سو ادامه دارد، اين شهروندان بخت برگشته دست ملاطفتي نديده اند که آنان را از اين گودال بدبختي نجات بدهد. دولت در چند نوبت اقدام براي نجات آنان کرده است ولي هر بار پس از چندي از تداوم عمليات نجات ابا ورزيده است و از اين است که هر روز تني چند از آنان جان هاي عزيز شان را از دست ميدهند.

اعتياد ميراث بدي است که فقر و آواره گي براي آنان داده است. ميراث غربتکده هاي بيگانه است که به کابل و شهر هاي ديگر کشور منتقل شده و ما ناگزيريم به عنوان هموطنان و شهروندان برابر و برادر، آنان را ياري رسانيم و هر کدامي از ما در کنار مساعي دولت، ناجيان زنده گي آنان گرديم.

اما دولت در گام نخست پيش از هر کسي در اين زمينه مسؤوليت و وظيفه دارد تا با درنظرداشت توانايي هايي که دارد، بساط مرگ آور اين انسان هاي بخت برگشته را از اين آفتگاه‌ها برچيند و به در مانگاه ها بکشاند تا در آن جا ها با شيوه هاي امروز مداوا شوند، مواظبت شوند  و در فرجام به جامعه ي سالم سپرده شوند.

خبر شديم که نهاد هاي مسؤول حکومت يک بار ديگر کمپاين جمع آوري معتادان را از زير پل سوخته و ساير جاهايي که آنان در آنجا ها براي خود برگزيده اند، آغاز کرده است.

اين اقدام انسان دوستانه و بسيار ضروري در خور تقدير و حمايت است و بايد بي تأخير و مستدام پيگيري گردد. توقف در اين روند مي تواند براي جامعه و شهروندان ديگر و خانواده هاي عزيز در کشور فوق‌العاده زيان بار باشد و سبب خواهد شد تا با در نظر داشت مشکلاتي که جوانان دارند؛ بر خيل يان بخت برگشته گان افزود گردد و خانواده هاي زيادي را گرفتار اين مصيبت بسازد.

ما اميدواريم که دولت همچنان در بازداشت کساني توجه کند که زمينه هاي خريد و فروش انواع داروهاي نشه‌آور و مواد مخدر را براي معتادان شهر فراهم مي کنند.

حکومت در برابر شهروندانش مسؤول است و از اين سبب ضرور است که همه معتادان به درمانگاه ها کشانيده شوند و در آن جا مداوا شوند تا به عنوان انسان هاي سالم، دوباره به جامعه برگردند و براي خانواده هاي شان افراد سالم و مفيد باشند و جامعه از اين مصيبت کلان رهايي يابد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید