افغانستان به حمايت امريكا نياز دارد!

مايک پنس، معاون رييس جمهوري امريکا ديروز سفر غير منتظره به کابل داشت. او در حالي به کابل سفر مي کند که اوضاع سياسي در کشور نهايت وخيم و پرتنش شده است. اين تنش ها در حالي اوج گرفته است که رييس جمهور، استاد عطامحمد نور والي بلخ را برکنار و به جاي او، کس ديگري را گماشته است.

به گمان اغلب، اين سفر با رخداد هاي سياسي جاري در کشور ما پيوند تنگاتنگي دارد. بلند رتبه هاي امريکايي در گذشته نيز در هنگام بروز تنش‌هاي سياسي در افغانستان، به کشور ما سفر کرده اند تا با اعمال نفوذ خودشان، غايله هاي سياسي را خاموش کنند.

معاون رييس جمهوري امريکا در اين ديدار بر برگزاري انتخابات شفاف، سراسري و با اعتبار در افغانستان تأکيد مي‌کند.

او همچنان از دستآوردهاي حکومت وحدت ملي يک بار ديگر استقبال نموده، ازحمايت دوامدار ايالات متحدة امريکا براي افغانستان اطمينان داد.

معاون رييس جمهوري امريکا در اين ديدار همچنان از پاکستان خواست تا در نابودي تروريسم با افغانستان و منطقه از هيچگونه همکاري‌يي دريغ نکند.

حمايت امريکا براي حکومت وحدت ملي و مردم افغانستان حياتي مي باشد چنانچه ديده مي‌شود سياست هاي جديد دونالد ترامپ در باره افغانستان و کشور هاي منطقه، بن بست چند ساله جنگ در برابر طالبان را شکست.

طالبان اينک در نقاط مختلف کشور متوقف مانده اند و از جانبي هم، آماج قرار دادن منابع مالي طالبان طي هفته هاي اخير که با بمباران فابريکه ها و مراکز توليد و پروسس مواد مخدر در مناطق طالبان آغاز گرديد، تأثيرات بسزايي درتضعيف منابع و تمويل مالي جبهات طالبان داشته است.

ما ضمن اين‌که از حمايت امريکا از جنگ افغانستان در برابر داعش و طالب پشتيباني مي کنيم، اميدواريم آن کشور با توجه به حساسيت هاي وضعيت جاري و شکننده بودن آن در افغانستان،  با استفاده از نفوذ خويش بالاي زعامت کشور، جلو خود کامه گي ها و تک روي هاي آنان را بگيرد زيرا به باور ما ادامه اين وضعيت کشور را به بي ثباتي و گسترش بدامني ها و حتا تقابل ميان اقوام افغانسان مي کشاند.

 از جانبي هم، زعامت کشور مجبور است به تعهدات خويش عمل کند در غير آن ثبات و آرامش به کشور بر نخواهد گشت و آنگاه برگزاري انتخابات شفاف که امريکا از آن حمايت کرده است، خيال بيش نخواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید