زير كاسه حتماً نيم كاسه است!

از دو سه سال به این سو، شماری از مشاهدان، گزارش کرده اند که چرخبال های ناشناس و در مواردی، طیارات کلان باربری نظامی در برخی از مناطق شمال افغانستان به گروه های تروریستی، طالبان و اخیراً به داعشیان سلاح و تجهیزات نظامی اکمال می کنند.

این گزارش ها در رسانه های کشور نیز بازتاب وسیعی یافته است ولی به شمول نیرو های بین المللی موجود در افغانستان و به ويژه امریکا در این مورد اظهار نظری نکرده اند و از کنار آن ها خاموشانه گذشته اند.

این در حالیست که فضای افغانستان از شانزده سال به این سو در کنترول نیرو های امریکایی قرار دارد و بدون اجازه آنان، هیچ هواپيما و چرخبالى در قلمرو فضایی  این کشور وارد شده نمی تواند.

در این اواخر حتا گزارش شد که طیاراتی در ولایت سرپل و برخی از مناطق همجوار آن سلاح و دیگر تجهیزات به داعشیان سپرده اند که مایه نگرانی مردم افغانستان شده است.

صرف نظر از این موضوعات خود قوت یابی طالبان در شمال و گسترش روز افزون دامنه نفوذ داعشیان در این مناطق مردم را متقاعد کرده است که  این گروه های تروریستی به نحوی از سویی حمایت می شوند و به نحوی تجهیز و تسلیح می شوند؛ زیرا باور بر این است که برنامة اصلی بد امن سازی شمال و گسیل داعشیان به آسیای میانه و از آن طریق به روسیه است که در رقابت با امریکا قرار دارد. شماری از تروریست ها حتا به چین می روند تا در مناطق آیغور نشین، شورش های اسلامی برپا کنند و داعیه استقلال طلبی و برپایی حکومت اسلامی را در آنجا ها در سر دارند.

اما به تازه گی وزارت خارجه روسیه با درنظرداشت این گزارش های درز کرده به آن کشور، ضمن اظهار نگرانی کشورش اظهار داشته است که آن کشور از ناتو خواهان وضاحت در این مورد است زیرا به باور آنان نیز چون فضای افغانستان در کنترول امریکایی ها است، این چرخبال ها چگونه می توانند در فضای افغانستان امکان پرواز یابند  و این تلویحاً به معنی این است که زیر کاسه، نیم کاسه ای است و شاید امریکاييان دست به این کار می زنند تا زمینه های نفوذ آنان را به آسیای میانه و روسیه منتقل سازند.

ما نیز با تکیه بر این گزارش ها نگران وضعیت بد کشور خویش هستیم و از دوستان بین‎المللی ما در داخل افغانستان می خواهیم تا در این مورد به نگرانی های مردم ما نقطه پایان بگذارند.

دیده شده است که داعشیان در شمال کشور روز تا روز تقویت شده و حتا آنان با خانواده های شان در این مناطق زنده گی می کنند و در آن جا ها مراکز تربیت و آموزش نظامی و تروریستی برپا داشته اند.

درزاب در شمال کشور به یکی از مراکز عمده آنان مبدل شده است. معلوم نیست دولت افغانستان بخاطر چه در این مورد خاموش است و این داعشیان از کجا به این مناطق سرازیر می شوند.

تقویت داعشیان در کشور و افزایش روز افزون تروریست هایی که به این گروه ملحق می شوند و تعداد زیادی آنان خارجی هم هستند، پرسش هایی را در اذهان مردم خلق کرده است که باید به آن ها پاسخی ارایه گردد و بر ضد این گروه ها اقدامات کوبنده صورت گیرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید