حمايت   از خبر نگاران  مسؤوليت حكومت  است!

پس از سقوط طالبان در کشور در آغاز  دهه نود و شکل گيري نظام کنوني، يکي از دست آورد هاي کلان آن در سايه قانون اساسي جديد، آزادي بيان و تولد رسانه هاي ديداري، شنيداري و چاپي مي باشد.

اين موهبت، زماني به مردم و کشور ما دست داد که نيرو هاي ايتلاف بين المللي در کنار مردم افغانستان ايستادند و حمايت آنان سبب شد که دشمنان آزادي بيان نتوانند اين اصل را از قانون اساسي حذف کنند.

پانزده سال پس از تعميم آزادي بيان و ايجاد رسانه هاي مختلف در کشور، دشمنان نظام و دموکراسي و آزادي بيان دست از دشمني با رسانه هاي کشور و استفاده از حق آزادي بيان برنداشته اند و در اين راستا زورگويان، قاچاقچيان مواد مخدر، افراطي ها نيز از اين قماش هستند که طالبان در رأس آنان قرار دارند.

در پانزده سال گذشته که رسانه هاي آزاد در کشور اجازه فعاليت يافته اند، دست اندرکاران امور رسانه‌يى، پيوسته مورد تهديد، لت و کوب، زنداني شدن قرار گرفته و حتا به قتل رسيده‌اند.

اين تهديد ها جدي هستند. از اين رو حرفه خبرنگاري و خبر رساني و کار در رسانه‌ها، يک شغل خطرناکي شده است.

در نخستين سالروز ايجاد کميته مشترک رسانه ها و حکومت، معاون دوم رياست جمهوري به اين نکته اعتراف کرد که رسانه هاي افغانستان از جوانب مختلف تهديد مي شوند.

او اين تهديد ها را يکي از دلايل جدي خود سانسوري در کار رسانه ها دانست که سبب مي شود، خبرنگار و در پيوند با آن، رسانه‌ها نتوانند حقايق موجود و رخداد هاي دور وبر و کشور را به درستي بازتاب بدهند و براي مردم روشن سازند که حقيقت و راستي يک خبر و گزارش چيست؟

اين است که ما به اين نکته نيز اشاره مي کنيم اگر خبرنگاران ورسانه ها مورد تهديد قرار مي گيرند، لت و کوب مي شوند و يا به قتل مي رسند، وظيفة حکومت در اين موارد چيست؟

معلوم است که حکومت در قبال اين مسأله مسؤوليت دارد. اين وظيفه حکومت است تا جلو تهديد و ارعاب خبرنگاران و رسانه ها بايد گرفته شود. در چند سال گذشته دولت به اين مسأله کمتر توجه نموده است.

پرونده‌هاي قتل و لت و کوب خبرنگاران هنوز در نهاد هاي عدلي قضايي قرار دارد و به آن ها رسيده گي نشده است. حتا مواردي هم ديده شده که در آن نيرو هاي امنيتي عليه خبرنگاران که چشم و زبان رسانه هاست، دست به خشونت زده اند که اين امر کار پذيرفتني نيست و بايد به آن پايان داده شود.

نظام هاي دموکراتيک، داراي رسانه هاي بيدار و پرتوان هستند که اذهان مردم را روشن مي سازد و هميشه در کار اطلاع رساني و آگاهي دهي به مردم مي باشند.

اگر رسانه ها، آزادي بيان و مطبوعات بزرگ‌ترين دست آورد نظام است، بايد از آن حراست شود و اين امر زماني ميسر است که جلو تهديد ها عليه رسانه ها گرفته شده و براي خبرنگاران و رسانه هاي شان مصونيت قانوني داده شود تا بتوانند به وظايف شان رسيده گي کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید